سه شنبه 1396/1/8 - 47 : 2
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
مقام معظم رهبری درسال جدیددرمشهدمقدس فرمودند:تنهاراه معیشت ورفاه پیگیری همه جانبه اقتصادمقاومتی است.

«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»

 

خطبه های نمازجمعه4فروردین ماه سال 96شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین جلالی امام جمعه موقت درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

*تبریک سال 1396هجری شمسی.

یک ثمره تقواقبولی عمل است،یک عمل مقبول پذیرفته شدهشرایطی دارد:

1)اولین شرط اعتقاداست یعنی اول بایدباوربه خداواسلام داشته باشد.

بعضی اوقات ائمه(ع)به برخی ازمردم می گفتندآدم خوبی هستی وکارهای خوبی هم انجام می دهی،ولی چون اعتقادبه خدانداری عملت پذیرفته نیست.

امروزهم داریم،طرف اختراع می کندخدمت به خلق می کندالبته خداپاداش این شخص رامی دهدولی نمرش نمره 20نیست یعنی ممکن است که به بهشت نرود.

2)شرط دوم برای قبولی عمل شرط عبادی است وآن چیست؟نمازاست،اگرنمازموردقبول واقع گردیدازبقیه اعمال سوال نمی شود.

3)سومین شرط عمل مقبول شرط اقتصادی است ،فرموده اندمال حرام اگردرزندگیتان باشدعمل موردقبول واقع نمی شود.

یک بنده خدایی درزمان حضرت موسی (ع)سه سال دعامی کرد حضرت موسی(ع)آن رادیددلش به حالش سوخت گفت خدایاخیلی دعامی کندچراجوابش رونمی دهید؟جواب آمدموسی می دانی چرااستجابت نمی شود؟پرشده ازلقمه حرام.

4)چهارمین شرط یک عمل مقبول شرایط خانوادگی است،اگرزنی درخانه شوهرش راازاردهدخداوندنمازش راونه هیچ عمل نیکی ازاوراقبول نمی کند.

5)آخرین شرط یک عمل مقبول شرط اخلاقی است:پس غیبت نکنیم،شایع پراکنی نکنیم،سخن چینی نکنیم،آبروی هیچ شخصی رابه خاطریک ترک مستحب برسرپل صراط نگه نمی داردولی به خاطرحق الناس وگناهان دیگردرآنجانگه داشته می شود.

پس بدانیم اعمالی که انجام می دهیم همه اش جمع می شودثبت وضبط می شوداماهمه آنهاقبول نمی شود.چون شرط داردآن پنج موردی بودکه عرض شد.پیش ازآنکه به دنبال کثرت عمل برویم به دنبال قبولی عمل باشیم.

خطبه دوم:

*اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درسال 1396درمشهدالرضا:

مقام معظم رهبری فرمودندتنهاراه معیشت ورفاه پیگیری همه جانبه اقتصادمقاومتی است،درسال گذشته مسئولین خدمت کردندولی امسال بایدتلاش بیشتری کنندتااین امرتحقق پیداکند.

نکته دوم اینکه ایشان فرمودند:حل همه مشکلات درگرومدیریت انقلابی دربخشهای مختلف است.یهنی درتمام زمینه هاسفت وسخت مدیریت کنندتابتوان بخشی ازمشکلات راپوشش داد.

*مطلب دوم اینکه درهفته گذشته اهل سنت عراق ،دراستانبول ترکیه برعلیه ایران یک جلسه دوروزه برضدایران ونفوذی که ایران تاکنون درمنطقه توانسته کسب کندتشکیل شده که عربستان سعودی حمایت خودرانسبت به اهل سنت عراق اعلام کرده است.دراین نشست سه مسأله طرح شده است.

1)اقلیم اهل سنت2)استقلال کردستان3)مقابله بانیروی بسیج الحشدالشعبی.

ببینیدرژیم صهیونستی تلاش می کندکه مسأله مهم سوریه رایک مسأله امنیتی قلم دادکندتابه این وسیله بتواندبه حملات نظامی خودعلیه کشورسوریه ادامه دهد.

عربستان سعودی هم ازآنجایی که ازمنابع غنی نفتی برخورداراست می کوشدکه بادادن پول به آمریکابقای خودرادرزمینه سیاسی امنیتی تضمین کند.

*شورای محترم وشهردار:

باتوجه به نزدیک شدن به انتخابات شوراچندنکته رالازم می دانم که به عرض برسانم.

_عدم شناخت مسئولان  ومدیران به جایگاه شورا

_سلیقه ای عمل کردن شورادراکثرموارد

_فقدان تجربه

_فقدان تخصص شوراهادرزمینه عمران

_اعمال نفوذاحزاب وجناحهای سیاسی وفشارآوردن به آنها

*چهرشنبه 9فروردین ماه مصادف است باولادت باسعادت امام پنجم امام باقر(ع)واول ماه رجب المحذم است وشب لیلهَ رغائب است این روزرابه محضرامام زمان(عج)وشماعزیزان تبریک عرض می کنم.

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه