پنج شنبه 1396/5/26 - 33 : 8
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
مقام معظم رهبری درجمع کارگزاران حج نکات مهمی رامتذکرشدند:1)استفاده ازظرفیتهای حج2)برگزاری یک حج مطلوب3)تأکیدبروحدت مسلمین.

«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»

 

خطبه های نمازجمعه13مرداد ماه سال 96شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین زینی وندیان امام جمعه شهرزاغه درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

حسن خلق:

حسن خلق یعنی چه؟یک حسن خَلق داریم،یک حسن خُلق.حسن خَلق یعنی زیبایی ظاهری،زیبایی شکلی،زیبایی چهره،می گویندحسن خَلق که درآداب نگاه کردن به آینه دستورداده شده است که هرگاه مومن روبروی آینه خودش رانگاه می کند،بگویدخداوندهمانطورکه آفرینش مرا،خلقت مرازیباآفریده است اخلاق مراهم خوب کن.

ولی حسن خُلق مربوط می شودبه باطن وملکات نفسانی که ازدرون وباطن انسان خوش اخلاق باشد.

پیامبرگرامی اسلام(ص)می فرمایند:پیروان خودراامرمی کندومی فرماید«علیکم بحُسن الخلق»برشمابادبه خوش اخلاقی،چرا؟برای اینکه خوش اخلاقی پایان کارش وپایان پرونده اش بهشت است.جایگاه انسانهای خوش اخلاق جهنم نیست.آدمهای خوش اخلاق پایان کارشان ولودرمسیرهم خطایی کرده باشند،اشتباهی کرده باشند،این خوش رویی اشتباهات رامی پوشاند..

درروایتی پیامبر(ص)می فرمایند:پنجاه درصدایمان خوش اخلاقی است،کسانی که بنابرهردلیل یک مقدارکم حوصله اندتوجه کنندسنشان بالارفته،بدهکارندو......پنجاه درصددیگرکارهای اجرایی مثل نماز،روزه و.....بنابراین درمحیط خانواده درجامعه انسان بایدخوش اخلاق باشند،بویژه درمیان خانواده خیلی اهمیت دارد.

خطبه دوم:

ولادت باسعادت امام رضاعلیه اسلام:

یکی ازدورانهای زندگی امام رضا(ع)دوران ولایت عهدی آنحضرت است.اهداف مأمون ازولایت عهدی آنحضرت 1)خاموش کردن قیام شیعیان 2)مشروعیت بخشیدن به حکومت3)جداکردن امام رضا(ع)ازمردم.

مواضع امام رضا(ع):1)هنگام خروج ازمدینه بانگرانی مدینه راترک کرد2)ابتداولایتعهدی رانپذیرفت تااینکه مجبورشداوراتهدیدبه قتل کردند3)به این شرط ولایت عهدی راپذیرفت که درهیچ یک ازشئون حکومت دخالت نکند.

*بیانات مقام معظم رهبری دردیداربادست اندرکاران حج:

باتصمیمی که شورای امنیت ملی گرفتند حج امسال برگزارمی شود.مسئولین ماهم تعهدات لازم راازمسئولین عربستان برای امنیت حج امسال گرفته اند.

مقام معظم رهبری دربیاناتی که درجمع کارگزاران حج داشتندنکات مهمی رامتذکرشدند:1)استفاده ازظرفیتهای حج.2)برگزاری یک حج مظلوب.3)تاکیدبروحدت مسلمین:حج بایدعامل وحدت ومقابله باتفرقه باشدواصلی ترین مسأله جهان اسلام یعنی فلسطین پیگیری شود.

*تنفیذوتحلیف ریاست جمهوری:طبق اصل 110قانون اساسی باامضای مقام معظم رهبری حکم ریاست جمهوری اعتبارومشروعیت پیدامی کند.

*پرتاب ماهواره برسیمرغ:

درروزهای گذشته شاهدافتتاح پایگاه ملی فضایی امام خمینی(ره)باپرتاب آزمایشی ماهواره برسیمرغ به فضابودیم این مجموعه شامل مراحل آماده سازی ،کنترل وهدایت ماهواره رابرعهده دارد.به کمک ماهواره هایی که دراین پایگاه پرتاب می شوند کارهای مخابراتی،هواشناسی و.....صورت می پذیرد.

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه