چهارشنبه 1395/12/4 - 59 : 20
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
مقام معظم رهبری دردیداربااقشارمختلف مردم آذربایجان فرمودند:مسئولان بایدپاسخگوباشند،باتوجه به نامگذاری امسال وپایان سال مسئولان دولت ودیگرقوابایدبه مردم گزارش دهندکه چکارکرده اند.

خطبه های نمازجمعه29بهمن ماه سال 95شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین زینی وندیان امام جمعه  درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

*پرهیزازمال حرام:

یکی ازنشانه های تقواپرهیزکردن ودوری جستن ازاموال دیگران است .انسان باتقواوپرهیزکاربدون اجازه صاحب مال درمال دیگران تصرف نمی کند.تصرف درمال حرام ،خوردن لقمه حرام،تصرف زمین دیگران و.......باتقواسازگاری ندارد.روایات ائمه معصومین (ع)به ماهشدارداده اند.مال حرام فقط اینطورنیست که آثاربدش فقط برای خودشخص باشد.تصرف درمال دیگران گاهی اثرسوءدرناموس انسان هم می گذارد.وباعث میشودکه دیگران چشم طمع به ناموسش هم داشته باشند.آثارمال حرام گاهی درذریه انسان درنسل انسان درفرزندان بعدی انسان ثرسوءمی گذارد.

امام باقر(ع)می فرمایند:کسب حرام حتی درذریه انسان هم تاثیرمی گذاردوآثارمنفی دارد.

قرآن کریم می فرماید:اگراندکی به اندازه سرسوزنی کسی درمال دیگری تصرف پیداکنددرروزقیامت موردحساب وکتاب واقع می شود.

بنابراین کسی که به اندازه یک دانه گندم درمال دیگران تصرف کندصلاحیت دیدارباامام زمان(عج)راندارد.آن یک دانه گندم درست است که ارزش مالی نداردامامالک که داردقیمت مادی نداردامابالاخره مال دیگران است وماحق نداریم درمال دیگران ولوبه اندازه یک دانه گندم تصرف کنیم.گاهی به راحتی حرامهای مسلم راانجام می دهیم ،غیبت،تهمت،و......به راحتی واجبان راترک می کنیم به راحتی مرتکب حرام میشویم بدانیم برادران وخواهران که همه اینهاحساب وکتاب دارند.

خطبه دوم:

*بیانات مقام معظم رهبری دردیداربااقشارمختلف آذربایجان:

1)مردم گلایه مندانند:مقام معظم رهبری درباره حضورمیلیونی مردم درراهپیمایی 22بهمن امسال فرمودند:امسال ملت نشان دادکه درمقابل دشمنان ایستاده است وبه دنبال تحقق اسلام وپیشرفت نظام اسلامی هستند.مقام معظم رهبری فرمودندکه حضورپرشورمردم رابه حساب گلایه نداشتن آنهاازعملکردمسئولان نگذارندچراکه مردم ازمسائل مختلف ازجمله کم کاری وبی اعتنایی به مردم گلایه مندندواحساس ناراحتی ورنج می کنند.

2)مسئولان بایدپاسخگوباشند:باتوجه به نامگذاری امسال وپایان سال مسئولان دولت ودیگرقوابایدبه مردم گزارش دهندکه چه کارکرده اندبرای ازبین بردن رکورده بیکاری وگرانی تلاش بیشتری لازم است.

3)یک حرف غلطی که دشمنان می زنند«اگربرجام نبودوقوع جنگ حتمی بود»این دروغ محض است دشمنان می خواهندذهن ماراازجنگ واقعی یعنی نبرداقتصادمنحرف کنندوبه جنگ نظامی سوق دهندتامسئولان کشورراازتمرکزدرعرصه پیشرفت اقتصادی وبی توجه به جنگ فرهنگی غربی هاباملت ایران بازبمانند.

*آشتی ملی:

چندوقتی است که بحث آشتی ملی دردستورکارروزنامه های زنجیره ای قرارگرفته است.کسانی بحث آشتی ملی رامطرح می کنندکه طبق اسنادغیرقابل انکاردرجریان فتنه 88آشکارانقش پادوی مثلث آمریکا،انگلیس،واسرائیل رابرعهده داشتندوباائتلاف باهمه جریانهاضدانقلاب ماموریت براندازی نظام اسلامی رادنبال می کردند.

مگربین مردم ماقهری وجودداردکه نیازبه آشتی ملی باشد.حماسه عظیم ومثال زدنی 22بهمن امسال وجمعیت ده هامیلیونی مردم که یکدل ویک صدادرسراسرکشوربه میدان آمده بودندنشان دادکه مردم بایکدیگربسیارنزدیکتروهمزبان وهمدلترازآنندکه نیازبه آشنی ملی باشدآنهم نسخه ای که ازطرف وطن فروشان فراهم شده باشدویک جریان سیاسی درسال 88رای مردم راقبول نکردندومی خواستندبااردوکشی خیابانی وبه کمک آمریکا،انگلیس واسرائیل وزوررسانه های غربی برنده انتخابات باشندوهشت ماه بامردم ونظام جنگیدند.

ملت ورهبری باصبوری وروشنگری چهره واقعی آنان رانشان دادندکمکم دوروبرآنهاخلوت شدودرنتیجه رهبران این فتنه درحصاربصیرت ملت ونظام گرفتارشدند.

*انقلاب مردم بحرین:

26بهمن ماه سالروزقیام مردم بحرین علیه رژیم سفاک آل خلیفه است.از26بهمن سال 1389تاامروزمردم مظلوم بحرین تحت شدیدترین سرکوبهاووحشیانه ترین برخوردهارژیم آل خلیفه هستندوباشجاعت درمیدان مقاومت ایستاده اندوامیدبه ازبین بردن ظلم راازدست نداده اند.

مدعیان دروغین حقوق بشرنه تنهاازمردم بحرین حمایت نمی کنندبلکه باسلاح وتبلیغات ازرژیم منفورآل خلیفه پشتیبانی میکنند.

*کودتای سوم اسفندرضاخان:

انگلیسی هاپس ازجنگ جهانی اول به این نتیجه رسیدندکه جهت دستیابی به منافع ایران بایدکودتایی درایران صورت بگیردبه همین منظوربه یک چهره سیاسی ویک چهره نظامی نیازداشتند.سیدضیاالدین طباطبایی رابرای انجام کارهای سیاسی ورضاخان رابرای انجام کارهای نظامی انتخاب کردند.رضاخان به دلیل فرمانبرداری ازدولت انگلیس ونیزسرکوب جنبش های آزادی خواهانه مردم ایران وحفظ منافع نامشروع انگلیس درایران ،موردحمایت شدیدانگلستان بودوتازمانیکه نوکری انگلستان رامی کردپادشاه ایران بود.امادرزمان جنگ جهانی دوم به دلیل گرایش رضاخان به آلمانیهاموردغضب انگلیسی هاقرارگرفت وازپادشاهی خلع شدوبه جزیره موریس تبعیدشد.

 

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه