سه شنبه 1395/11/5 - 46 : 20
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
ایام الله دهه فجر،بایستی یادشهدای انقلاب اسلامی گرامی داشته شود،وتجدیدعهدومیثاقی باشهدای انقلاب اسلامی باشد.

خطبه های نمازجمعه1بهمن ماه سال 95شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین زینی وندیان امام جمعه  درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

*پرهیزازمال حرام:

یکی ازنشانه های تقواوآثاروبرکات تقواپرهیزکردن ازمال مردم است.مال حرام آثاربسیارسوئی هم درزندگی دنیوی ومعاش انسان می گذاردوهم درآخرت انسان راگرفتارعذاب الهی می کند.یکی ازاموری که خداوندمتعال نسبت به آن هشدارجدی داده است ،خوردن مال حرام است.فرقی نداردمال دیگران باشدیامال برادریاخواهریاعمویاسایرارحام.

مالی که بدون رضایت مالکش کسی تصرف کند.این مال حرام است .هم آیات قرآن دلالت براین معناداردوهم درروایاتی که ازاهل بیت(ع)به مارسیده است.یکی ازآیات قرآن کریم که این مساله راموردتوجه قرارداده است وجامعه اسلامی رابه خوردن مال باطل هشدارداده است آیه شریفه 188درسوره مبارکه بقره است،که می فرماید:اموالتان رادرمیان خودتان تصرف نکنید(یعنی نخورید)معنایش این نیست که فقط مالهای خوردنی حرام است اگرزمین کسی رااشغال کردند،باغ کسی،ملک کسی،این کنایه است.درعرف هم می گویندبالاکشیدندخوردند،درصورتی که اینهاخوردنی نیست.

«وتدلوابها الی الحکام»متوسل شویدبه دستگاه قضایی.بعضی افرادهستندکه مهارت دارنددرپرونده سازی درسندسازی وچندنفررابرای شهادت می آورندوامضاءمی کنند،نزدقاضی ودادگاه می برندقاضی هم اطلاع نداردوحکم صادرمی کندوحکم به نفع اوصادرمی کندواین ملک یایاخودرویا.......مال اومی شود.یعنی بادورزدن قانون وفریب اموال مردم رابالامی کشد،مال دیگران راازراه گناه ازراه حرام بالامی کشد.

دراین آیه به چهارموضوع اشاره شده است:

1)ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل:اموال یکدیگرراازراه باطل نخورید.

2)وتدلوابها الی الحکام:ازراه پرونده سازی وبه کمک قاضی مال دیگران راتصرف می کنید.

3)یااینکه ازطریق رشوه دادن ،کارشناس راخریدن ،مال دیگران رابالامی کشد.

4)وانتم تعلمون:اماوجدان خودت قضاوت می کندکه توداری حق دیگران رامی خوری.

خداونددرروزقیامت پانصدسال کسی راکه دردنیامال مردم راتصرف کرده است روی پانگه می دارد،آنقدرنگه می داردکه ازعرق اوسیل بوجودمی آید.فرشته ای ندامی دهدوآبروی اورامی بردکه این همان کسی است که مال برادرخودرابالاکشیده است.

متاسفانه درجامعه اسلامی مادیده می شودکه بعضی افرادبه حقوق دیگران تجاوزمی کنند.امیدواریم که خداوندماراازاین اموربه دوربدارد.

*خطبه دوم:

*قوه قضائیه:

باورودجدی تر قوه قضائیه به مبارزه بافساداقتصادی واقداماتی که این قوه برای مبارزه بامفاسدکلان اقتصادی انجام می دهددامنه حملات به این قوه افزایش زیادی یافته استبرخی ازحامیان فساد درداخل وشبکه های رسانه ای وابسته به دشمن درخارج ،دست به دست هم داده اندوسعی می کنندکه قوه قضائیه رامغلوب جوسازی رسانه ای کنندوبامشغول کردن قوه قضائیه به مسائل حاشیه ای می خواهندحیثیت این قوه راخدشه دارکنند.تانتوانندمبارزه جدی بامفاسداقتصادی بپردازند.

*یکی ازاساسی ترین مشکلات مردم درحال حاضرمشکلات اقتصادی است ومهمترین این مشکلات بیکاری جوانان بخصوص دانش آموختگان دانشگاههاست.درکشورمابه اندازه ای که دانشجوازدانشگاههافارغ التحصیل می شوندفرصت شغلی جدیدایجادنمی شودوبدترازآن رکوردی است که باعث می شودفرصتهای شغلی گذشته هم ازبین برودومردمی که مشغول کارهستندهم بیکارشوند.

دولت یازدهم که 5/3سال ازعمرش می گذرداصلاح امورمردم واقتصادکشورزابه نادرستی به برجام گره زده است ،برجام راهم که همه دیدیم بابدعهدی آمریکاوعدم برداشت همه تحریمهادربهبودزندگی مردم هیچ تاثیری نداشت .تااین ناکارآمدیهای مدیریتی ،اجرایی واقتصادی برطرف نشوندواقتصادمقاومتی وحمایت ازتولیدداخل موردتوجه قرارنگیردوجلوی این رکوردعمیق گرفته نشودنمی توان هیچ امیدی به برطرف شدن مشکلات اقتصادی وبیکاری مردم داشت.

*نزدیک شدن به ایام الله دهه فجر:

انقلاب اسلامی فرازونشیب های زیادی راپشت سرگذاشته است وتهدیدهای فراوانی راهم درمقابل وپیش رودارد.یکی ازراههای مقابله بااین تهدیدهااین است که ازفرصتهای انقلاب اسلامی جهت رفع این تهدیدهااستفاده کنیم یکی ازاین فرصتهاجهت زنده نگه داشتن وانتقال مفاهیم انقلاب اسلامی ،بزرگداشت ایام الله دهه فجراست این دهه مبارک که یک مناسبت ملی ومذهبی است درتحقق آرمانهای انقلاب اسلامی می تواندنقش مهم وبسزایی داشته باشد.یادآوری وارج نهادن به این ایام امری بسیارپسندیده ونیکواست .هدف ازبرگزاری جشنهای دهه مبارکه فجرنبایدفقط شادی صرف خنداندن مردم باشدبلکه بایدهدف این باشدکه پیامهاودستاوردهای انقلاب درقالبهای فرهنگی وهنری به مردم وبویژه به نسل جوان انتقال داده شود.بایستی دراین ایام یادشهدای انقلاب اسلامی گرامی داشته شودواین ایام تجدیدعهدومیثاقی باشهدای انقلاب اسلامی باشد،برگزاری این جشنهابایستی حضورگسترده مردم باشدچراکه این مردم بودندکه انقلاب رابه پیروزی رساندنداین جشنهاواین مناسبتهامال مردم ومتعلق به مردم است واین ایام بایدباعظمت هرچه تمام تربرگزارشود.

 

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه