يکشنبه 1396/4/4 - 17 : 13
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/19
مقام معظم رهبری فرمودند:اگرعقلانیت به همراه انقلابیگری باشدچشم افرادبازمی شودومی بینندکه سازش باابرقدرتهاهزینه های به مراتب بیشتری ازچالش باآنهادارد.

«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»

 

خطبه های نمازجمعه19خرداد ماه سال 96شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین زینی وندیان امام جمعه شهرزاغه درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

توجه به نیازمندان:

یکی ازدستاوردهاوآثارایمان وتقوا،توجه به نیازمندان جامعه بخصوص درماه مبارک رمضان است.درآیات وروایات متعددی روی مسأله اطعام نیازمندان تأکیدوتوصیه شده است.خداونددرقرآن کریم درسوره مبارکه مدثردرآیات 38تا44به این مسأله توجه داده است:هرانسانی درقیامت درگروکارهاواعمال خودش است.اگردردنیاخوب عمل نکرده گرفتاراستواگردردنیاخوب عمل کرده درآخرت به اوجایگاه خوبی می دهند.

یکی ازچیزهایی که اهل بهشت ازاهل جهنم سوال می کنند:چه چیزی باعث شده که شماجهنمی شوید؟جهنمیان پاسخ می دهند:1)مادردنیااهل نمازنبودیم2)اهل اطعام دادن به نیازمندان وفقرانبودیم.

درسوره مبارکه بلدآیات 11تا16می فرمایند:انسانهایی که متخلف بودندنمی توانندازعقبه عبورکنندیعنی گردنه دشوار،گردنه سخت،اینجاکنایه است ازجهادبامال است که امری دشواراست واینکه افراددرراه خدابرای فقراثروتشان راخرج کنند.

توچه می دانی که این گردنه جهاداکبرچه سختی دارد.آن عقبه چیست؟1)آزادسازی بندگان2)یکی ازکارهای مجاهدانه درراه خدااطعام است درهنگام سختی وقحطی وکمبودوتحریم ایتامی که جزءنزدیکان هستندازاقرباوارحام هستند،یافقرایی که وضع بسیارسختی دارند.

امیرالمومنین علی(ع)می فرمایند:یک روزبعدازیکی ازجنگهایی که سپاه اسلام باسپاه کفرداشت.عده ای ازسربازان جبهه کفرکه خیلی ظلم کرده بودندومسلمانان راکشته بودند،هفت نفرازسپاه دشمن راسربازان اسلام دستگیرکرده بودندوخدمت پیامبرگرامی اسلام(ص)آوردند.آقارسول الله فرمود:آنهاراببریدومجازات کنیدوگردنشان رابزنید،درهمین هنگام جبرئیل نازل شد،عرض کردیارسول خدا،خدای سبحان پیغام داده است که شش نفرازاینان مجازات کن امایک نفرازآنان راآزادکن.پیامبر(ص)فرمودند:برای چه این یک نفراستثناشده؟جبرئیل عرض کرد:درست است که کافراست ودرلشکردشمن بوده است اماانسان خوش اخلاقی است،دست ودل بازاست،اهل انفاق واحسان است،به فقرارسیدگی می کند.وقتی که فردراازبقیه جداکردندبرایش سوال شدکه رسول الله چراآن شش نفررامجازات کردیدامامرامجازات نکردید؟حضرت دلیل رابه اوفرمودند.این کافروقتی که متوجه شددراسلام به حسن خلق ودست ودل بازی واطعام طعام به مستمندان اینقدرارزش دارد گفت«اشهدأن لااله الاالله واشهدأنّمحمداًرسول الله».

خطبه دوم:

بیانات مقام معظم رهبری درحرم امام(ره):

یکی ازمحورهای مقام معظم رهبری این بودکه:اگرروحیه انقلابی گری وعقلانیت نباشدانسان واداربه سازش می شودوسازش هم هزینه گزافی راتحمیل می کند.مقام معظم رهبری ضمن اینکه فرمودندنه تنهابین انقلابیگری وعقلانیت تضادنیست بلکه لازمه انقلابیگری توجه به عقلانیت است اگرکسانی به انقلابیگری پایبندنباشندمجبورمی شوندبه کارهایی دست بزنندکه ازهرگونه عقلانیتی خالی است.مثل کرنش درمقابل دشمن که چیزی جزازمیان رفتن عزت وموجودیت کشوربه همراه ندارد.

مقام معظم رهبری فرمودندکه:اگرکسی قائل به انقلابیگری نباشدفقط هزینه های چالش باابرقدرتهارامی بیندوتصورمی کنندکه برای فرارازاین هزینه هاعقلانیت حکم می کندکه بادشمن سازش کندوخواسته های دشمن رابرآورده سازد.

درحالیکه انقلابیگری یعنی تأمین رضایت مردم ونه رضایت ابرقدرتهاواگرعقلانیت به همراه انقلابیگری باشدچشم افرادبازمی شودومی بینندکه سازش باابرقدرتهاهزینه های به مراتب بیشتری ازچالش باآنهادارد.

مثل امروزعربستان که500میلیاردلارازاموال خودبه آمریکامی دهد،تازه این هزینه های مادی است،هزینه های معنوی وازدست دادن عزت واستقلال وآینده مستقل کشورباهیچ عددورقمی قابل مقایسه نیست.

*ضربت خوردن حضرت علی (ع):

یکی ازصفات بارزحضرت روحیه صلابت ومقاومت وسازش ناپذیری بادشمنان دین وامت اسلامی بوده است که نمونه های فراوان درتاریخ ثبت شده است.حضرت دردوران خلافت خودهرگزباخواسته های نامشروع موافقت نمی کردوحفظ مصالح امت رابرهمه چیزمقدم می داشت.

حضرت علی (ع)مقاصدوآرمانهای خودرابه صراحت بیان می کردوآشکارابرانجام آنهاتأکیدمی کردهمانندقضیه بیعت مهاجروانصار

*شبهای قدر:

مقام معظم رهبری فرمودند«شب قدرشب شفای بیماریهای اخلاقی،معنوی،مادی وبیماریهای عمومی واجتماعی است که امروزه متاسفانه دامان بسیاری ازملتهای جهان ازجمله ملتهای مسلمان راگرفته است»

هرچه انسان دراین مدت ازماه مبارک رمضان درصددتصفیه باطن وتزکیه نفس برآید،کم کاری کرده است.درشب قدربه میزان اتصال هرشخصی باامام زمان(عج)تقدیراورقم می خورد.وهراندازه ازاین اتصال خالص تروبی غل وغش ترباشدبه همان میزان توفیقات اوزیادترخواهدبود.

*حوادث تروریستی چهرشنبه تهران:

پس ازسفرترامپ به عربستان وازآنجابه اسرائیل ،درمنطقه وجهان اسلام اتفاقات مهمی درحال وقوع است.که هدف ازآن ناامن کردن کشورعزیزمان ایران است.به قول خودترامپ«گاوشیرده رادوشیدند»500میلیارددلارسلاح به عربستان فروختند.بعدازآن رابطه قطرباعربستان بهم خورد.کشورعربی قطربه دلیل حمایت ازایران تحریم کردندوروزچارشنبه هم شاهدحملات تروریستی درتهران بودیم.هدف ازاین کارایجادرعب ووحشت وخدشه دارکردن امنیت ملی کشورمان بوده است.وارزش عملیاتی وامنیتی ونظامی نداردواین قبیل حرکات دربرابرعظمت کشورمان یک حرکت مزبوحانه وبزدلانه است.

وهمانطوریکه مقام معظم رهبری فرمودند:یک ترقه بازی است وعاملان این حرکت رفتنی هستند.این حوادث تلنگری است به مسئولین ماکه مسائل امنیتی راجدی بگیرندوازمسائل داخلی غافل نشوند.

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه