دوشنبه 1396/11/2 - 25 : 15
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/12
مقام معظم رهبری درجمع دانش آموزان فرمودند:تنهاراه دربرابرآمریکاایستادگی ومقابله همان راه انقلابی می باشد.

 

«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»

ایرادخطبه های دشمن شکن نماز جمعه باحضور اقشارمختلف مردم به امامت حجت الاسلام والمسلمین صفربیرانوندامام جمعه موقت شهرزاغه.

خودم وهمه شمانمازگزاران عزیزراسفارش به تقواوایمان ودوری ازگناه دعوت می کنم.

خطبه اول:

امام باقر(ع)فرمودند:وقتی که نوح قوم خودش رونفرین کردبعدازنفرین شیطان نزدحضرت نوح آمدوگفت ای نوح مرادرسه جایاکن که دراین سه مورد ازهروقت به انسان نزدیکترم.1.وقتیکه بازن نامحرمی خلوت کرده ای2)دومین نصیحت شیطان به حضرت نوح درهنگام غضب نیزکنارتوأم سعی کنیددرکنترل غضب مواظب باشیم،روایاتی هست که اگرغضب ناک شویم اگردرازکش هستیم بلندشیم راه برویم دوش آب سردبگیریم،اگرایستاده ایم بنشینیم،ازاون محلی که غضبناک شدیم خارج شیم.

3)درهنگام قضاوت بین دونفر.قضاوت فقط کارقاضی دادگاه نیست ماهم روزانه بااین امرمواجعه می شویم،که شخص غریبه طرف دعواست اگرحق باغریبه باشدمابایدطرف رفیق خودمان رانگیریم ویک قضاوت عادلانه داشته باشیم.کلاًازقضاوت بی جاپرهیزداشته باشیم،قضاوت الکی نکنیم،یاکسی ازدنیامی رودحرف پشت سربنده خدامی اندازندکه این کاره بوداون کاره بوددست ازاین قضاوتهای بی جاویک طرفه به قاضی رفتن برداریم.

دوتاکودک خط خودرانزدامام حسن(ع)آوردند وازحضرت خواستندکه کداک خط بهتراست آقاامیرالمومنین به فرزندخودفرمودند:پسرم درباره حکم خودت دقت کن که خداونددرروزقیامت ازهمین حکم نیزسوال خواهدکرد.

مواظب باشیم این هاکودک بودندکه خدمت امام حسن (ع)رسیدندپس درگناه خداوندکوچک وبزرگ نمی شناسد.خدایابه ماتوفیق بده که قضاوتهای بیجاانجام ندهیم.

خطبه دوم:

پیاده روی باشکوه اربعین حسینی:

بحثی که هست بزرگترین وباشکوه ترین وبامعنویت ترین پیاده روی که هست پیاده روی اربعین سیدالشهداء ست.که درروایت داریم که می فرمایندنشانه مومن 5تاهستندیکی ازآنهازیارت امام حسین (ع)درروزاربعین است.شماببینیداین همه مردم به کربلامی رونداین هم چندسال است که بین مردم ایران باب شده که اربعین به زیارت امام حسین (ع)بروند.که ازعشق ومحبت نسبت به امام حسین (ع)است.

امام صادق (ع)می فرمایند:کسی که خداخیرخواه اوباشدمحبت امام حسین(ع)وشوق زیارتش رادردل اومی اندازد.

امام محمدباقرمی فرمایند:اگرمردم می دانستندکه زیارت مزارامام حسین (ع)چه فضیلتی داردازشوق اومی مردند.

اولین پیاده روی امام حسین (ع)درروزاربعین جابرابن عبدالله انصاری که ازیاران پیغمبربودکه به زیارت قبرامام حسین (ع)رفتند.

راهپیمایی 13آبان ماه:

تسخیرلانه جاسوسی آمریکابه دست دانش جویان پیروخط اما م(ره)وروزدانش آموزهست،که به فرموده امام(ره)تمام گرفتاریهای ملت ایران ازآمریکا سرچشمه می گیرد.

خداونددرقرآن کریم می فرمایند:هرگزیهودی ونصاری ازتوراضی نخواهندشدتابه طورکامل تسلیم خواسته های آنهاشوی وازآیین آنهاپیروی کنی.

بایدمواظب باشیم که این آیه قرآن وظیفه ماروبیان می کند،ایستادگی درمقابل یهودونصاری که اسرائیل وآمریکا همان یهودونصاری است .

مقام معظم رهبری درسخنرانی دیروزشان درجمع دانش آموزان فرمودند:تنهاراه دربرابرآمریکاراهش ایستادگی ،مقابله همان راه انقلابی که راه انقلاب چی بوده ایستادگی دربرابرامریکاجنایت کاربوده .دشمن هم خیلی کارمی کنددربحث فرهنگی که ماهواره باشه خیلی مشکلات رابرای خانواده هادارد.

مقام معظم رهبری فرمودند:دربعضی جاهادشمن موفق هم شده مثلابازیهای رایانه ای ،فیلمهای مبتذل،موادمخدر......

وقتی پیغمبراکرم(ص)به مدینه آمدندابن صوریاعالم یهودیان بودباجمعی ازیهودیان نزدپیغمبر آمدندوسوالاتی ازپیغمبرکردندوپیغمبرهم جوابشان رادادوهرنشانه ای که خواستندپیغمبربیان کردند.ابن صوریاگفت یک سوال دارم اگرآن راصحیح جواب بدهی ایمان می آورم وازتوپیروی می کنم نام آن فرشته ای که برتونازل می شودچیست؟حضرت فرمودندجبرئیل گفتنداگرمیکائیل بودبه توایمان می آوریم .

خدایامارااززائران امام حسین (ع)قراربده،آمریکاواسرائیل رونیست ونابودبگردان،دشمنان اسلام رونیست ونابودبگردان.

 

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه