جمعه 1396/2/8 - 44 : 18
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
مقام معظم رهبری فرمودند:دشمن باتشروتهدیددنبال امتیازگرفتن است ومردم ومسئولین بایدمتوجه این امرباشند.

«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»

 

خطبه های نمازجمعه1اردیبهشت ماه سال 96شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین زینی وندیان امام جمعه شهرزاغه درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

اخلاص درعمل:

یکی ازعلامات ونشانه های تقوااخلاص درعمل است،کسی که موحداست وخودرابنده خدامیداندبایددردایره عملکردش،کسی جرخداجایگاهی نداشته باشدهرکاری رامی کند هرآنچه رامی گویدعمل می کند،می گوید،می ایستد،همه وهمه بایدبرمحورتوحیدباشد.برمحورخدای سبحان باشد.چون انسان ازخودچیزی نداردماهرچه داریم ازخداداریم.نعمت بینایی اگرگرفته شوددرزندگی چه مشکلاتی بوجودمی اید.نعمت شنوایی ،نعمت تکلم،اعضاوجوارح سالم،کسانیکه بدنشان دچارمشکل می شود هیچ داروودکتری هم جوابگونیست،همه چیزدردست اوست.پس حالا که اینطورهست که ماهرچه داریم ازاوداریم .بنابرلین بایدهرچه هم انجام میدهیم برای اوباشد.

خداونددرسوره بقره آیه 265می فرمایند:مثل کسانی که اموالشان راانفاق می کنندکارخیرانجام می دهند،احسان به همسرفرزند،ارحام همسایگان و.........یعنی درطلب ورضایت پروردگارهستندانفاق می کنند،مدرسه می سازند،بهداری می سازند،به فقراکارمی کننداماروی هیچ کس حساب بازنمی کنند.جزخدا،کاراینهامانندکسی است که بوستان وباغی داردکه بریک نقطه مرتفع قرارگرفته است وباران فراوانی برآن باغ می باردوآن باغ وبوستان میوه وثمره اش چندین برابرمی شودمثل کسانیکه درراه خداانفاق می کننداینگونه است.

پیامبرگرامی اسلام(ص)می فرمایند:خداوندبه قیافه شمانگاه نمی کند،بلند،کوتاه،چاق،لاغر،سیاه،سفید،حتی به اعمالی هم که انجام می دهیدکاری ندارد،چقدرنمازمی خوانید،چقدرروزه می گیرید،چقدرکارخیرانجام می دهید.پس خدابه چه کاردارد؟

خداوندبادل شماکاردارد،دردل شماچه خبراست؟انگیزه شماازانجام کارهاچیست؟رضای خداست یاغیرخدا؟پس این مهم است که انسان هرکاری راانجام می دهدصرفاًبرای تحصیل رضای خداوندی باشد که همه چیزماازاوست بازگشت همه به سوی اوست.

امام صادق (ع)می فرمایند:کسی که اهل ایمان باشددرکارهایش اخلاص داشته باشدخداوندتمام موجودات رادربرابراوخاشع قرارمی دهدوهمه موجودات دربرابراوتعظیم می کنند.اگرعبدخالص ومخلص برای خداباشدخداوندرعب اورادردل موجودات قرارمی دهد،حتی حیوانات ودرندگان هم ازاومی ترسند.پروردگارادلهای ماراسرشارازمعرفت ومحبت واخلاص خودت قراربده.

خطبه دوم:

دیدارمقام معظم رهبری بافرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران:

مقام معظم رهبری دراین دیداربیانات مهم وارزشمندی رافرمودندکه به طورخلاصه به چندنمونه ازبیانات ایشان اشاره می شود.1)اهمیت مسائل اقتصادی ومعیشتی مردم ولزوم فعالیت جدی مسئولان.2)تمرکزدشمن برروی ضربه اقتصادی به ملت ایران.3)دشمن باتشروتهدیدبه دنبال امتیازگرفتن است ومردم ومسئولین بایدمتوجه این امرباشند.

*انتخابات سالم:

بانزدیک شدن به ایام انتخابات وتبلیغات انتخاباتی رعایت اخلاق انتخاباتیاهمیت ویژه ای دارد.دربسیاری ازکشورهاکه پولهای زیادی درعرصه تبلیغات انتخاباتی خرج می شودوباروشهای ناسالم کاندیدای موردعلاقه خودراخودشان راخوب نشان می دهندویااینکه ازکاندیدای مقابل یک دیومی سازندبااینکه انتخابات درنظام اسلامی مانقش مهم وحسابی دارد.امامانبایستی درعرصه انتخابات مقلدالگوهای ناسالم غربی باشیم ودرانتخابات ازبرخی شیوه های غربی برحذرباشیم وبارعایت معیارهایی زمینه های بداخلاقی انتخاباتی راازبین ببریم .شایسته است کاندیداهاچه درعرسه ریاست جمهوری وشورای شهر.شیوه صحیح تبلیغات رادرنظربگیرندوازبداخلاقیهای انتخاباتی دوری کنند.

*بعثت پیامبر(ص):

روزسه شنبه مبعث رسول گرامی اسلام (ص)است،این روزراتبریک عرض می کنم.وقتی به قرآن کریم نگاه می کنیم دوهدف رابرای ارسال پیامبران ذکرکرده است.

1)اقامه عدل وقسط درجامعه بشری.2)عبادت خداوند.که عدل درزندگی فردی واجتماعی مقدمه دستیابی به اخلاص درعبادت است

*روزتأسیس سپاه پاسداران:

دوم فروردین ماه روزتأسیس سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی است.که هدف ازتشکیل سپاه نگهبانی وپاسداری ازانقلاب ودستاوردهای آن بوده است.سپاه پاسداران درزمان جنگ تحمیلی رشادتهای بی شماری درجهت پاسداری ازانقلاب انجام دادکه امام راحل فرمودند«اگرسپاه نبودکشورهم نبود».یادونام شهدای سپاه پاسداران راگرامی میداریم وبرای همه سپاهیان آرزوی سلامتی وتندرستی راازخدارمتعال خواستاریم.

اخبار
ارتباط با امام جمعه