دوشنبه 1396/8/1 - 13 : 4
مشخصات امام جمعه
محمود زینوندیان
محمود زینوندیان
زاغه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/10
قربانی کردن ازصدقات مهم وموردتوجه دین اسلام است،که برای جلوگیری ازحوادث وبلایابسیارموثراست.

«اقتصادمقاومتی،تولیدواشتغال»

 

خطبه های نمازجمعه10شهریور ماه سال 96شهر زاغه

 

باحضوراقشارمختلف مردم شهید پروروولایت مدارشهرزاغه نمازعبادی سیاسی ودشمن شکن جمعه به امامت حجت السلام والمسلمین زینی وندیان امام جمعه شهرزاغه درمسجدحضرت صاحب الزمان برگزارگردید.

خطبه اول:

خودم وهمه شما برادران وخواهران نمازگزار راتوصیه وسفارش به تقوای الهی دارم.

قربانی:

قربانی کردن ازصدقات مهم وموردتوجه دین اسلام است که برای جلوگیری ازحوادث وبلایابسیارموثراست .دلیل اینهمه تاکیدبرانجام قربانی بدلیل وجوددرسهای تربیتی ای است که دراین امروجوددارد.این درسهای تربیتی شامل:

1)تسلیم الهی بودن:ظاهرقربانی سربریدن یک حیوان است،اماواقعیت آن نهایت تسلیم وعلاقه مندی بنده به خداونداست.نمونه بارزوکامل این تسلیم امرخداوندبودن درداستان حضرت ابراهیم واسماعیل می بینیم.

2)افزایش تقوا:قربان به معنای چیزی است که باعث تقرب به پروردگارمی شود.قرآن کریم می فرماید:قربانی به انسان درس ایثاروفداکاری وگذشت وآمادگی برای شهادت درراه خدامی دهد.

3)مبارزه بانفس:قربانی نمادی ازقطع دلبستگی وایثارمال درراه خداونداست.قربانی حیوان یعنی اینکه انسان نفس حیوانی خودراسرمی بردوقصدکندکه دنبال هواوهوس نرود.

4)اطعام وتوجه به مستمندان5)توکل :یعنی باتوکل به خداوندفردقرض بگیردوقربانی کند.

خطبه دوم:

بیانات مقام معظم رهبری درجمع هیأت دولت ورئیس جمهوری:

مقام معظم رهبری دراولین دیداربادولت دوازدهم توصیه هایی به دولت داشتندوراهبردهایی رادرمسأله اقتصاد،فرهنگ،سیاست خارجی و.......رابیان نمودند.

که اگردولت دوازدهم این توصیه هاراعملی کندمطمئناًدرپایان کاردولتی موفق ودرراستای اهداف انقلاب اسلامی ودرجهت کسب رضایت مردم خواهدبود.

این توصیه هاعبارتنداز:

1)داشتن نیت الهی2)روحیه جهادی وتلاش مضاعف3)همکاری اعضای دولت باهمدیگر4)تحمل شنیدن صدای مخالف 5)ارتباط نزدیک بامردم برای درک بهترواقعیتها6)پرهیزازاشرافی گری7)انتخاب مدیران جهادی،متدین وانقلابی8)نظارت برزیرمجموعه ها9)درنظرگرفتن اولویت هاوتمرکزبرآنها.این توصیه هادرآغازکاردولت جدیدنهایت درایت ودلسوزی ازسوی مقام معظم رهبری مطرح شد.شایسته است که مسئولین دولتی به گونه ای عمل کنندکه درپایان کاردولت دوازدهم ازعمل به این نکات سربلندبیرون بیاید.

مقام معظم رهبری چندتذکرهم دادند:1)اقتصادومعیشت مردم:که ازنگرانی اصلی مقام معظم رهبری است2)آمارکفایت نمی کند:زندگی واقعی مردم بایدبهبودبیابد

*هفته دولت وبی بهره بودن شهرزاغه دراین هفته:هفته دولت برای شهرهاوشهرستانهامعمولاهمراه باکلنگ زنی یک طرح ویک پروژه یاافتتاح یک طرح ویک پروژه است.اماسوال این است که آیادرشهرزاغه برای پیشرفت این بخش کلنگی به زمین زده شد؟آیاطرحی افتتاح شد؟چرابایددرطول هفته دولت هیچ طرحی دربخش زاغه به بهره برداری نرسد؟آیاشهرزاغه وبخش زاغه هیچ کبودی ندارد؟

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه