جمعه 1396/5/6 - 10 : 5
مشخصات امام جمعه
ابوالحسن آروانی
ابوالحسن آروانی
كوهناني
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/30
خطبه های نماز جمعه

حجت الاسلام آروانی امام جمعه کوهنانی درخطبه های نماز جمعه

درادامه سبک زندگی اسلام به توضیح اصل قدرشناسی وبیان آیات وروآیات دراین باب اشاره وروایاتی رادر مذمت چابلوسی بیان نمود ایشان درادامه به اصل پاک بودن وزندگی طیب اشاره کردکه ازلحاظ پاکی ظاهری،زبانی،باطنی،لقمه،دامن انسان اگرپاک باشد درحیات وزندگی خود عزت محبوبیت آسایش آرامش رابرای خودایجاد می کند وی لازمه سبک زندگی دینی را تغیر نگاه به دنیا دانست وگفت عده ای به دنیا نگاه هدف ومرتع دارند لذادنبال فضائل  نیستند وهول ولع ؛حرص طمع وجود آنهارادربرگرفته اما عده ای دنیاراوسیله ومزرعه برای سرمایه گذاری وثروت اندوزی برای زندگی جاودانه می دانند که ذخیره وثروت آنها ایمان وعمل صالح می باشد ایشان درادامه باگرامی داشت روز دختروتبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه( س)حجاب عفت راعامل مصونیت؛عزت؛اعتماد؛شخصیت برای زن دانست که غرب آن رابا به ابتدال کشاندن زن نابود کرده واوراتبدیل به یک کالاوابزاری برای بهره برداری طمع ورزان وهوسرانها وهوس بازها تبدیل کرد

ایشان بااشاره باآغازهفته حج برصیانت ازعزت کرامت امنیت حجاج تاکیدکرد وی درادامه بااشاره به سالروزاولین اقامه نماز جمعه تهران توسط آیت لله طالقانی درسال58؛نمازجمعه راپایگاه روشنگری هدایت ووحدت آفرینی دانست که بخاطر تاثیرگذاریش همیشه خار چشم دشمنان بوده وی درادامه بااشاره به سالروزعملیات مرصاد به جنایات منافقین اشاره کردوگفت استکبار نمی تواند مرده متعفن منافقین رااحیا کند وازآن بهره برداری کند چون منافقین با  خیانت وجنایاتشان خوار ومنفور در تردملت ایران هستند وجایگاهی درایران ندارند وی با تجلیل از اقدام مجلس درطرح مقابله با تحریمهای آمریکاه آن رابه جاولازمه نقض وبدعهدی آمریکای ها دانست وبرشایسته سالاری؛تعهد؛پاک دستی ؛کارآمدی درانتخاب مدیران دولت 12تاکیدکردایشان درپایان خواستار اقدام اداره راه برای آسفالت جاده های روستایی واستقراراداره پست این بخش شد

ارتباط با امام جمعه