پنج شنبه 1396/2/7 - 39 : 17
مشخصات امام جمعه
نصرت امیدی
نصرت امیدی
مومن آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
اهداف بعثت انبیاء
ارتباط با امام جمعه