چهارشنبه 1395/12/4 - 0 : 21
مشخصات امام جمعه
نصرت امیدی
نصرت امیدی
مومن آباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
عزت از آن خدا ، رسول خدا و مومنین است
ارتباط با امام جمعه