چهارشنبه 1396/11/4 - 8 : 15
مشخصات امام جمعه
عباسعلی سلطان زاده
عباسعلی سلطان زاده
زاويه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه