شنبه 1396/2/9 - 58 : 11
مشخصات امام جمعه
حسین ابراهیمی
حسین ابراهیمی
زرنديه (مأمونيه)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/1
اییس جمهوری انتخاب کنیم که از اخم دشمن نهراسد
ارتباط با امام جمعه