جمعه 1396/5/27 - 51 : 7
مشخصات امام جمعه
حسین ابراهیمی
حسین ابراهیمی
زرنديه (مأمونيه)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/6
گسترش تشیع به برکت ورود امام رضا ع / با حفظ اتحاد تحریم ها را میشکنیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه