يکشنبه 1396/1/6 - 40 : 13
مشخصات امام جمعه
سید علی حسینی
سید علی حسینی
خمين
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
خانواده
ارتباط با امام جمعه