يکشنبه 1396/11/1 - 36 : 16
مشخصات امام جمعه
علی اکبری
علی اکبری
شهباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
اقتصاد مقاومتی وتکیه به داخل حلال مشکلات است
خطبه اول:سفارش به رعایت تقوای الهی :تقوا وخداترسی مانع لغزیدن مانع گناه ومانع معصیت درانسان ها میشودکسانی که اسکلت وجودی آنها با ملات تقواساخته شود تمام عمراوبرکت است تمام زندگی اوعبادت است مثل اولیای دین وبزرگان ما اینها هیچ وقت ازیاد خدا غفلت نمی کردند .همیشه وهمه جا خدارادرنظرداشتند.درادامه حاج آقااکبری به روایتی ازنبی مکرم اسلام ا شاره کردند که حضرت فرمودند:سه دسته هستندکه شیطان و دارودسته شیطان درآنها تاثیری نداردودرامان هستند اول کسانی که همیشه به یاد خدا هستند وهمیشه درحال ذکرهستند وذکرقلبی هم دارندوازخداغفلت نمی کنندواگرکسی به یاد خدانباشد خدا هم اورافراموش خواهد کردوبهترین وسیله برای دورشدن ازشیطان داشتن تقوای الهی است.
خطبه دوم :درخطبه های دوم نمازجمعه شهرشهباز امام جمعه محترم این شهر بازخود ومردم را به رعایت تقوای الهی توصیه کردندو افزودند نذاریم هیچ وقت سیم که به خدا وصل است قطع شودوبنا باشد همیشه به خدا وصل باشیم وخوش به حال کسانی که همیشه به یاد خدا هستندوبا خدا ارتباط دارندوهمیشه قدر دان خدا هستند.انسان تازنده است بایدبه یاد خدا باشد.درادامه ایشان به برخی ازمناسبت های هفته اشاره کردندازجمله به جمعه 22دی ماه تشکیل شورای انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) وسه شنبه 26 دی ماه فرارشاه خائن ازکشوردرسال1357ودرپایان حاج آقااکبری اشاره هم به سخنان مقام معظم رهبری درجمع مردم قم که ایشان به اختشاشاتی که درایران رخ داد اشاره کردند که خون مردم به ناحق ریخته شد اموال مردم آسیب دید وبا کسانی که این کارها راانجام دادن باید برخورد جدی شودورهبری معظم انقلاب جمله داشتند دراین فرمایشاتشون که کسی نمیتواند بگوید که این اختشاشات درداخل بوده بلکه مثللت امریکای واسرائیلی وسعودی پشت ماجرا بوده لاکن فرمایش رهبری این بود ما اگرازداخل قوی باشیم دشمن به کشور ماطمع نمیکند دشمن وقتی طمع میکند که ضعف را ببیندوایجا وارددشمن وارد عمل میشودواگرما خوب عمل کنیم دشمن نمیتواند به این مملکت آسیبی برساند
ارتباط با امام جمعه