جمعه 1396/5/27 - 53 : 7
مشخصات امام جمعه
علی اکبری
علی اکبری
شهباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
شکوفایی اقتصاد در گرو رونق تولید می باشد
ونام خانوادگی حاج آقا اکبری.تاریخ:21./5/96.خلاصه خطبه های اول ودوم
    موضوع وخلاصه ازخطبه های نمازجمعه                                 
خطبه اول:سفارش به رعایت تقوای الهی : عذاب همراه باگناه است همراه با معصیت است اگرانسان اهل گناه ومعصیت باشد بداند که عذاب وخشم الهی درانتظار اوخواهد بود رد خور ندارد شوخی بردار نیست خدا با ما تعارف نکرده .روایتی است که خیلی تکان دهنده است که اگر یک زبانه آتش جهنم به دنیا اصابت کند دنیا را ازبین می برد وخدا بداد برسد اگر کسی دراین آتش بناست عذاب بشود .بعضی ازگناه ها باطنش آتش است .درروایت دیگرداریم کسی که مال حرام میخورد یعنی اینکه آتش میخورد .اگرعالم محضر خداست که حق هم این است انسان مراقبت بکند ازخودش اززبان ازگوش ازچشم مبادا درمحضر خدا به گناه ومعصیت دچار بشود وبهترین سپر برای انسان درمقابل با این آتش الهی تقوا است وباید برای خدا حریم نگه داریم ومحضر خدا ادب کنیم
خطبه دوم :درخطبه های دوم نماز جمعه شهرشهباز امام جمعه محترم این شهر بازخود ومردم رابه رعایت تقوای الهی توصیه وسفارش کردند.چقدر خوب است پاکی وطهارت همه کمالات درتقوای الهی نهفته است .تقوا پیش نماز همه اعمال است .درادامه ایشان به برخی ازمناسبتهای هفته درپیش رو اشاره کردند ازجمله به شنبه 21مرداد روز صنایع کوچک اگر بناست موتور اقتصاد ورونق درکشور شروع به کار کند لازمه اش احیای صنایع کوچک است .رهبری معظم انقلاب دردیداری که با دستندرکاران حوزه صنعت داشتن ایراد فرمودند که صنایع کوچک را احیاءکنید .صنایع کوچک یعنی یه کارگاه کوچک اگر این صنایع کوچک رونق پیدا کند باعث میشود رونق بخش تولید درکشوراحیاءشود .چهارشنبه 23 ذی القعده روز زیارتی حضرت امام رضا (ع)است که این ماه هم ولادت است وهم زیارت آقا علی ابن موسی الرضا است .ودرپایان حاج آقا اکبری اشاره هم به پنج شنبه 26 مرداد آغاز بازگشت اولین گروه ازآزادگان سرافراز وپر افتخار دفاع مقدس به میهن اسلامی ما درسال 1369.کردندایشان افزودند که هرچه ما داریم مدیون مجاهدت ها وایثارگری های شهدا وجانبارن واسراست ما مدیون شهدای مدافع حرم هستیم .همین امروز ما درسوریه وعراق شاهد این مجاهدت ها هستیم وباید  همیشه ما پاسدار حرمت خون شهیدان باشیم .
اخبار
ارتباط با امام جمعه