دوشنبه 1396/8/1 - 31 : 0
مشخصات امام جمعه
علیرضا احمدی
علیرضا احمدی
قره چاي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
هرکس کمترین سواد دیپلماتیک داشته باشد، می‌داند به هر گفتگویی مذاکره نمی‌گویند
خطبهی اول:
امام جمعهی بخش قرهچای با توصیهی خود و نمازگزاران به تقوای الهی، ضمن بررسی مفاد سخنان
امام حسین علیه السلام در ایام حضور در کربلا با عمر سعد فرماندهی لشکریان کوفه، اظهار داشت:
تاریخ و سیرهی حضرت سیدالشهدا علیه السلام به ما میگوید آن امام همام به هیچ وجه و در هیچ
مقطعی از تاریخ قیام به دنبال مذاکره با حکومت بنیامیه و یزید به عنوان حاکم جامعهی اسلامی، نبوده
است؛ چرا که اصلاً او را به رسمیت نمیشناخته و این، به خوبی از فرمایشات ایشان برداشت میشود.
احمدی ادامه داد:
علاوهی بر این، امام اگر بنای مذاکره داشت، در همان مدینه راحتتر میشد به آن بپردازد، یا با خود
یزید مکاتبه میکرد و یا با نمایندهی سیاسی وی )حاکم مدینه( به گفتگو مینشست.
وی در ادامه، با انتقاد از کسانی که خود را دیپلمات ] و نه نظامی[ میپندارند، گفت: کسی که کمترین
سواد دیپلماتیک داشته باشد، میداند که مذاکره را با مقامات سیاسی میکنند نه با فرماندهی نظامیای
که اختیاراتی ندارد.
ایشان تصریح کرد: تعریف لغوی و اصطلاحی مذاکره، میرساند به هر گفتگویی نمیشود عنوان
مذاکره داد؛ زیرا مذاکره، تلاش برای توافق نسبی بر سر یک موضوع مورد مناقشه است به گونهای
که سود و مصلحت دوطرف در آن لحاظ بشود و به تعبیر عامیانه، بدهبستان دوطرفه و سودمند و
کمضرری بینشان اتفاق بیفتد؛ در حالی که حضرت در آن سخنان، جز اتمام حجت و خیرخواهی نسبت
به آن ملعون، هدف دیگری نداشته است.
حجتالاسلام احمدی همچنین با طرح سؤالی از مطرح کنندگان چنین نظریهای، گفت: حتی اگر بپذیریم
تفسیر شما از این حرکت امام حسین علیه السلام درست بوده، اینکه مذاکرات برجام با نظر به سیرهی
امام حسین علیه السلام انجام شده باشد، ادعایی است که دلیلی بر اثابتش در دست نیست؛ چرا که هیچ
شباهتی با سیرهی آنحضرت ندارد؛ امام اگر هم مذاکرهای کرده باشد، دیگر منتکشی نکرده؛ ولی ما
میبینیم موضوع دیپلماتهای ما و دولتمردان آمریکا به زن و شوهری شبیه شده که سالها از هم
متارکه کردهاند و خانم مرتب میگوید اگر طلاقم بده، چنین و چنان میکنم!!!
احمدی خاطرنشان کرد: در همان دولت قبلی آمریکا نشانههای بدعهدی آنها در قضیهی برجام روشن
بود و بارها توافق هستهای توسط اوباما نقض شد و امروزه هم که ترامپ، چیزی از روح و جسم و
جان برجام باقی نگذاشته اما معالأسف، مسؤلین ذیربط ما همچنان دارند میگویند اگر آمریکا از برجام
خارج شود ما چنین و چنان میکنیم.
خطبهی دوم:
امام جمعهی جاورسیان، با گرامیداشت سالروز شهادت پنحمین شهید محراب، مرحوم آیتالله اشرفی
اصفهانی گفت: تاریخ خونرنگ نمازجمعه در نظام ولایی جمهوری اسلامی، به خوبی دست پلید و تا
مرفق آلوده به خون منافقین را در به شهادت رساندن عالمان وارستهای که در جایگاه خطیب جمعه، به
پیشبرد اهداف متعالی و مقدس انقلاب اسلامی کمک میکردند، نشان میدهد.
ایشان با تسلیت شهادت امام سجاد علیه السلام، حرکتهای روشنگرانهی آن امام را موجب بقای قیام
خونین پدر بزرگوارش و رسیدن پیام قیام به آیندگان برشمرد. ایشان هیئات مذهبی و فعالان عرصهی
فرهنگ دینی را به بزرگداشت هرچه پررنگتر روشنگریهای امام سجاد علیه السلام در قالب بررسی
خطبههای آن حضرت فراخواند.
امام جمعهی جاورسیان در ادامه، ضمن تقدیر و تشکر از مواضع شفاف و صریح ریاست جمهوری
در جمع هیئت دولت که در آن، صریحاً فتنههای آمریکا در منطقه را افشا و وحدت جناحهای درون
خانوادهی نظام را مورد تأکید قرار داده، با شعار تبعیت از رهبری، از نهادهای قانونی کشور منجمله
سپاه پاسداران حمایت کرده بود، یادآور شد: این موضعگیریها اگر صادقانه باشند، نوید آیندهی خوبی
خواهد بود اما نگرانی اینجاست که جناب رئیس جمهور محترم در برههها و در محافل گوناگون، گاه
مطالب و مواضعی مطرح نمودهاند که با مواضع امروز ایشان زاویه دارد و انشاالله دیگر شاهد چنین
تناقضاتی نباشیم.
امام جمعهی جاورسیان در پایان، برای استاندار جدید مرکزی آرزوی توفیق کرده، وی را به توجه
ویژه به شهرستان محروم خنداب و بخش کشاورزی قرهچای فراخواند.
اخبار
ارتباط با امام جمعه