چهارشنبه 1396/11/4 - 7 : 15
مشخصات امام جمعه
نورالله محمدی
نورالله محمدی
نراق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/15
تقوا

خطبه اول

 

خطبه دوم

ارتباط با امام جمعه