چهارشنبه 1395/12/4 - 33 : 7
مشخصات امام جمعه
محمد یزدی
محمد یزدی
قورچی باشی (کمره)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل
ارتباط با امام جمعه