دوشنبه 1396/9/27 - 39 : 8
مشخصات امام جمعه
مهدی غفاری
مهدی غفاری
كلاردشت
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/8/26
خصائص پیامبر رحمه ا...علیه
ارتباط با امام جمعه