جمعه 1396/2/8 - 42 : 18
مشخصات امام جمعه
مجتبی روحانی
مجتبی روحانی
بابل
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
خطبه نمازجمعه 25 فروردین 1396

خطبه اول

 امیرالمؤمنین(ع) در ارتباط با این آیه که می فرماید لباس تقوا بهترین لباس برای انسان است می فرماید که کسی که لباس تقوا را از تن بیرون آورد هیچ لباس و پوششی نمی تواند عیوب این انسان را بپوشاند. اگر خدای ناکرده انسانی لباس تقوا را از تن بیرون آورد و راه بی تقوایی را در جامعه در پیش بگیرد و به هیچ حدی از حدود الهی ملتزم نباشد رسوایی هایی بر اعضا و جوارح او می نشیند و از او به ظهور می رساند و هیچ لباسی آن عیب و فساد و بی آبرویی او را نمی پوشاند.

اخلاق اجتماعی

 یکی از مؤثرترین عواملی که در اصلاح یک جامعه و ساماندهی و نظم بخشی یک جامعه اثر گذار باشد عامل اخلاق اجتماعی است. برخی از امور ما مربوط به اخلاق فردی هر فرد می باشد و برکات بعضی از جلوه های رفتاری ما به جامعه بر می گردد که از آن به اخلاق اجتماعی تعبیر می شود. از اولین روزی که اسلام در جزیره العرب و مکه مستقر شد مهمترین امری که خدای متعال در آیاتش به آن تأکید ورزید و تصریحا مسلمین را به توجه این مسأله فراخواند عامل مهم اخلاق اجتماعی است. به ویژه زمانی که پیامبر(ص) وارد مدینه شد اوضاع اجتماعی و جامعه آنجا را بسیار به هم ریخته و آشفته یافت. جامعه ا ی که کینه ها در دل مردم آنچنان عمق داشت که با ساده ترین مسأله وملتهب می شد و آتش می گرفت بنابراین برای اینکه این جامعه به هم ریخته و جامعه ای که آلودگی های قلبی در وجود آنها ریشه دوانده است را به یک جامعه منظم و سامان یافته مبدل کند نقش اخلاق در آن رابطه چاره ساز بود و چه در آن زمان و چه در تمام ادوار معجزه خود را در این رابطه نشان داد.

از جمله اموری که به حق باید به عنوان یک معجزه گر در تنظیم روابط انسانها دخیل دانست و اسلام بر آن تأکید ورزید موضوع حسن ظن است. اساس و تعامل رفتار و روابط انسانها در اسلام مبتنی بر حسن ظن انسانی نسبت به یکدیگر است. هرجا اگر انسان دچار شک شد باید به این اصل مهم و حسن ظن مراجعه کند . وقتی تمام رفتارهای خود را بنگیریم می بینیم که رفتارهای ما مبتنی بر پندارهای ما است. آنچه که نسبت به دیگران می اندیشیم عمل می کنیم. هیچ حرکتی بدون پندار و مهمل نیست. درون هر حرکتی رفتاری از کوچکترین آن تا بزرگترین آن مبتنی بر پندار و قضاوت و داوری و نگاه ما نسبت به آن مسأله است. اگر این نگاه مبتنی بر حسن باشد یقینا و تحقیقا رفتار ما نیز مبتنی بر همین نگاه مثبت است. انسانی که نگاه مثبت دارد چه انتظاری از او می رود، جز اینکه رفتاری توأم با نگاه مثبت در ارتباط با آن امر و دسته ای از افراد که با آنها در ارتباط است بورزد؟ متقابلا اگر انسان مبنای نگاه خود را در جامعه مبتنی بر نگاه خصمانه نسبت به افراد باشد تمام رفتار او نیز مبتنی و نشأت گرفته از همین نگاه خصمانه خواهد بود. این اثر قهری بر نگاه و داوری و قضاوت ما نسبت به امور مختلف است. پیامبر(ص) مواجه است با جامعه ای که در حدود صد سال با یکدیگر جنگیده اند و به شدت نسبت به یکدیگر کینه می ورزند و با نگاه خشم به یکدیگر می نگرند و داوری می کنند و کوچکترین مطلب و رفتار ممکن است آن جامعه را به آتش بکشد. چه امری می تواند این نگاه را در جامعه تغییر دهد ؟آن یک نگاه و تغییر نگرش و حسن ظن است.

در جامعه انسانی مؤمنین نسبت به یکدیگر با نگاه مثبت بنگرند اگر اموری را از یکدیگر می بینند یقین و دارند به انگیزه آن انسان در آن عملی که انجام می دهد طبیعی است که آن یقین در قضاوت ما مبنا و حجت است، خودم دیده ام و شهود برای من شهادت داده اند و از طروق مختلف برای من ثابت شده است که انگیزه او بر آن عمل که انجام می دهد چیست و اما آنجایی که نسبت به انگیزه فرد و افراد یقین ندارد و دانسته های او مبتنی بر علم و یقین نیست در این حال نباید به گمان خود اعتنا کند. اساس و محور اسلام در روابط انسانها بر این است که به گمان های خود اعتنا نکنند و به آنها در جامعه مجال میدان ندهند تا بر رفتارها و قضاوت های افراد نسبت به یکدیگر نقش آفرینی کند.

من تأسف می خورم از بیماری های بزرگی که بعضی از افراد و حتی مؤمنین ما به آن دچار هستند و آن مسأله سوء ظن در نگاه و رفتار و نتیجه گیری از اموری است که از دیگران به ظهور می رسد و بلافاصله و قبل از آنکه علم و یقین و حقیقت عمل را بدانند قضاوت های خود را عرضه می کنند. قرآن به صراحت در این رابطه می فرماید آن جایی که علم نداری قضاوت نکن. همانا در قیامت از تمام اعضا و جوارح تو می رسند که به چه جهتی چنین قضاوتی را داشته ای؟ حتی اگر با یک نگاه تند با افراد برخورد داشته باشی از تو می پرسند که به چه جهتی با برادر مؤمن خود با نگاه تلخ نگریستی؟اگر دلیل بیاوری می پرسند که مگر نسبت به آن علم و یقین داشتی؟ خدای متعال مشرکان و کافران را توبیخ می کنند چرا که بسیاری از کافران و مشکرکان در داوری های خود مبتنی بر ظن هستند. هیچ وقت گمان نمی تواند به جای یقین باشد. خدا ی متعال در سوره مبارکه حجرات به پیامبر خود دستور می دهد که از گمان ها بپرهیزید که اکثر آنها گناه است. متأسفانه بسیاری از ما امروزه به این مسأله گرفتار هستیم و بلافاصله و راحتی از طریق این رسانه و شبکه های ارتباطی در یک بعد بسیار گسترده بیانیه می دهیم و علیه یکدیگر مطلب می نویسیم اما یک بار به خود زحمت نمی دهیم اساس موضوع و مسأله را از آن فرد در رابطه با عملی که انجام داده است بپرسیم که به چه جهتی این مسأله و امر را انجام داده اید! به ویژه در ایام انتخابات بار این امور گسترده تر می شود. از جمله گناهان کبیره همین مسأله سوءظن است. فکر می کنیم که گناه کبیره تنها مختص به فحشا و خوردن و شراب و بعضی امور روشن است. در کنار این قضایا و محرمات مسلم الهی به تصریح الهی بعضی از گمانها که منطبق با واقعیت نیست گناه است که انسان باید از آن پرهیز کند. اجازه به دل و قلب و روح و اعضا و جوارح خود ندهد که بر اساس آن ظنون میدان داری کند. اینها خطرات بزرگی است که یکی از خطراتش این است که امنیت را از یک جامعه می گیرد. اگر بنا باشد آن پندار جاری و قالب در جامعه مبتنی بر سوءظن باشد پیدا است این جامعه امنیت ندارد. نگاه خصمانه در جامعه قالب می شود و این خصومت است که در بسیاری از رفتارها میدان می دواند. قرآن کریم می فرماید که سوءظن به تنهایی به خودش اکتفا نمی کند سوءظن زنجیره ای را به دنبال خودش دارد. به گمان ها اعتنا نکنید. درست است که سوءظن ناگهانی در فرد ایجاد نمی شود اما نباید به آن میدان داد تا بر زبان و قضاوت جاری نشود اگر از آن اجتناب نکنید شما را به دنبال امور دیگر می کاشند شما را به تجسس وادار می کند. بعد از آن وادار به غیبت می کند که گناه بسیار سنگینی است و در نتیجه به تدریج میدان دیگر گناه را برای شما می گشاید. نبی مکرم اسلام(ص) فرمود انسانها چهار سرمایه دارند؛ جان و مال و ناموس و چهارمین آن ناموس است. ناموس برای هر انسانی آبروی او است. خدای متعال زمینه امنیت این سرمایه ها را برای انسان فراهم کرد و اجازه نمی دهد کسی به این سرمایه ها تعرض کند. خون و مال و نوامیس و آبروی انسان محترم است. کسی حق ندارد به این امور تجاوز کند و نسبت به برادر خود سوءظن داشته باشد. با کمال تأسف باید گفت که امروز آبرو در نگاه بعضی از افراد از آب هم به مراتب کم بها تر است. آب گاهی بها دارد اما آبرو برای این دسته از افراد بهایی ندارد و به هر مقداری که به دست آنها رسید اقدام می کنند. امیرالمؤمنین(ع) فرمود اگر جامعه دچار مسأله سوءظن عمومی شود آنچنان انسان را دچار نگرانی می کند که همه را دچار وحشت می کند. امیرالمؤمنین(ع) در جایی دیگر می فرماید که سوءظن شما ثواب عبادت و برکات و دست آورد معنوی شما را از بین می برد. بدبختی ها و گرفتاری های شما را بیشتر می کند. در فرازی دیگر می فرماید انسانی که دچار سوءظن باشد و دائما به دنبال عیوب دیگران باشد عیوب خود را فراموش می کند. آفرین به آن دسته از افرادی که به افکار و اندیشه های خود اجازه نمی دهد در امور و قضاوت ها و خبرهایی که می شنوند آن امور در فکرد و اندیشه آنها جای بگیرد و بر قلم و زبان آنها جاری شود. امیرالمؤمنین(ع) فرمود اگر کسی حسن ظن و نگاه مثبت نسبت به دیگران در پیش بگیرد از مردم محبت دریافت می کند و قلوب آنها متوجه او خواهد شد.

 

 

 

خطبه دوم

امام جمعه بابل در ابتدای خطبه دوم نیز به رعایت تقوای الهی سفارش کرد.

اهمیت نماز جمعه در اسلام

خطیب جمعه بابل با  اشاره به اهمیت نماز جمعه در اسلام گفت: امیرالمؤمنین(ع) فرمود که اگر در ارتباط با سه امر با امامان خود در جامعه مخالفت کنید هلاک می شوید که اولین آنها نماز جمعه دوم جهاد و سوم مناسک حج است.

با کمال تأسف شنیده می شود در بعضی از کانال های خبری افراد و اشخاصی پایگاهی درست کردند و به مردم هشدار می دهند که به حج نروند. یقینا دست دشمنان در ورای این ماجرا وجود دارد یا افرادی جاهلانه به این مسأله دامن می زنند که اگر شما حج بروید دولت خبیث سعودی از پول و هزینه های آن را سوء استفاده می کند و از این طریق به جنایات خود ادامه می دهد. به این قضیه توجه می کند اما توجه ندارد که امیرالمؤمنین(ع) فرمود اگر به حج نروید و با آن مخالفت کنید اسلام دچار خطر می شود و به شکوه امت اسلامی خسارت وارد می شود. این اسلام است که با عدم حضور مسلمین و عدم اقبال آنها نسبت به حج دچار خسارت می شود. این شوم ترین برداشت هایی است که بعضی از افراد جاهلانه و غیر جاهلانه انجام می دهند. غافل از اینکه شکوه اسلام در نماز جمعه و حج و جهاد است و دشمن هر سه این امور را به زیر سؤال می برد.

تشکر از شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف

از تمامی خواهران و برادرانی و جوانها و از همه کسانی که در مراسم باشکوه اعتکاف حضور داشتند تقدیر و تشکر می می کنم. در بعضی از این اماکن اعتکاف حضور یافتم و به حق باید اشاره کنم که معنوی ترین و نورانی ترین صحنه ای که د ر جامعه ما آفریده می شود همین صحنه اعتکاف است. عده ای زیاد از برادران و خواهران و جوانها و نوجوانهایی نسبت به این امر اقبال کردند همه در مسجد یا مشغول ذکر یا تلاوت قرآن یا اقامه نماز یا با دعا مشغول مناجات با پروردگار متعال هستند خدا می داند این صحنه ها چقدر زیبا و ارزشمند است. این مسائل در زمره برکات اسلام و انقلاب و رویش هایی است که  در جامعه به وجود آمده است همچنین از بانیان و داعیان این امر و برداران در اداره تبلیغات اسلامی و همه نهادهایی که با مراقبت و ساماندهی و مدیریت کردن این امور بهترین شرایط را فراهم کردند تقدیر و تشکر می کنم.

سالروز تشکیل نهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

یکی از نهادهایی که خود هم بی تقصیر نبود و نسبت به او غفقلت ورزیده شد نهاد ارزشمند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. نهادی که 21ام فروردین ماه با فرمان امام عزیز شکل گرفت و خدمات بزرگی را با ساخت و ساز منازل برای افراد نیازمند و افرادی که قدرت بر اینکه بتوانند مسکن و سرپناهی برای خود بسازند نداشتند بهترین راه را با مشارکت مؤمنین برای آنها فراهم کرد و قدم های بسیار مؤثری برداشت که اگر مجموعه آن را در طول 38 سال از انقلاب اسلامی آمار بگیریم آمار بالایی از مسکن و افرادی که از چنین موقعیتی برخوردار شدند را می تواند ارائه دهد که بسیار جای تشکر دارد. ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل قبل از خطبه ها فرمودند و از خدمات و زحمات این بنیاد تشکر می کنم. سال گذشته از نزدیک به این بنیاد سرکشی داشتم و از خدمات و زحمات این مجموعه از نزدیک آشنا شدم. بد نیست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیشتر به خودش تکانی بدهد و خدمات خود را عرضه کند و از مردم به مانند ابتدای انقلاب تقاضای کمک کند. این مردم بزرگوار و گرانقدر به این نهاد عنوان یک نهاد انقلابی که به بسیاری از دست های که به سمت آنها خالصانه دراز شد سعی کردند کمک کنند و زیر بال این دست ها را بگیرند، یقیننا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این رابطه بهره مند از عنایات این مردم و الطاف مادی و معنوی آنها خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال

رهبر معظم و مکرم انقلاب حضرت آیت ا...العظمی الامام خامنه ای(حفظه ا...) با توجه به شرایط حاد کشور به مسأله ای بسیار مهم اشاره فرمودند و آن مسأله  اقتصاد مقتاومتی است. نگرانی که در این رابطه داریم این است که غرق شدن در انتخابات در ابتدای سال که تقریبا دو ماه را در بر می گیرد و جنب و جوش فعالیت های آن خدای ناکرده موجب نشود که دست اندرکاران آنچنان غرق در این مسائل شوند که خدای ناکرده از برنامه ریزی و تلاش برای اجرایی کردن فرمان رهبر معظم و اجرایی کردن این امور بمانند و این مسأله را به بعد از انتخابات حواله بدهند این یک نگرانی بزرگ است. تقاضا داریم مسئولان این امور قطعا در کنار تلاش هایی که برای انتخابات انجام می دهند این مسأله را هم بیش از آنچه که در گذشته اهتمام داشتند با برقراری ستادهای اقتصاد مقاومتی یا قرارگاه اقتصاد مقاومتی نسبت به این مسأله غفلت نورزند و سعی آنها بر این باشد که به بهترین نحوی این مسأله را اجرایی کنند.

فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با حرمت استفاده از کالاهایی خارجی در صورت وجود مشابه تولید ملی

معظم النله در سخنرانی روز اول فروردین در کنار مضجع مطهر حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) در ارتباط با حرمت واردات در خصوص کالاهایی که مشابه ملی آن وجود دارند و به اندازه ای تولید می شوند که مشکلی برای استفاده آحاد مردم و رفع نیاز آنها به وجود نمی آید  سخنانی فرمودند و اخیرا نیز این مسأله را تکرار و بر آن تأکید فرمودند. از وزرات صنعت و تجارت و سایر نهادها از وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای دیگری که در امر واردات چه محصولات غذایی و چه غیر از آن در این امور دستی دارند در این زمینه با نگاه به اجرایی کردن فتوای رهبر معظم انقلاب بپردازند. من و شما هم بی نصیب از این فتوا نیستیم. آنها ممکن است از روی غفلت و یا دست ناپاک قاچاقچی ها بعضی کالاها را وارد کنند و از طریق شبکه های تولید این کالاهای حرام را در مغازه ها می بینیم ما نیز در قبال این فتوای رهبر معظم مسئولیت داریم و باید در خرید کالاها دقت کنیم و ببینیم که آیا این کالاها در کشور تولید می شوند. از فروشندگان بپرسیم که این نوع کالاهایی که در مغازه وجود دارد مشابه داخلی آن و ساخت داخل کشور نیز وجود دارد و با نگاه شرعی حرام بدانند که مشابه خارجی را بخریم در حالی که همان کالا در کشور تولید می شود.

ایام ثبت نام انتخابات

ثبت نام برای ریاست جمهوری و همچنین شوراهای شهر و روستا در حال اجرا است. شبانه روز می بینیم با کمال تأسف مبتذل ترین صحنه ای که افراد و اشخاص در این زمینه به وجود آوردند یعنی در ثبت نام ریاست جمهوری این ابتذالی که صورت می گیرد و آمار از عکس و تصویر این افراد نشان می دهد. از صدا و سیما گله داریم که چه ضرورتی دارد جوانکی را که برای بازیگری وارد این صحنه شده است و افراد و اشخاصی که ریاست جمهوری برای آنها به اندازه یک عکس و تصویر ارزش دارد رسانه عمومی این چهره ها و قیافه ها را نشان و به آنها مجال بدهد که شهوات آنها در این رابطه تأمین شود؟ چه ضرورتی دارد همه افراد و اشخاص و برخی از آنها را رصد کنیم یقینا این مبتذل ترین صحنه ای است که هم ابتذال این امر بر  انتخابات و هم بر جایگاه ریاست جمهوری اثر می گذارد و از شأنیت این جایگاه در نظام اسلامی می کاهد و از قدرت و قوه این قوه در جامعه کم می کند و آن را در نگاه افراد دیگر ضعیف و ذلیل جلوه می دهد. علاوه بر اینکه بارها و بارها این امر را در سالیان گذشته تجربه کردیم و این فریادها بود اما متأسفانه وضعی ننهادیم و توجهی نکردیم و انتخابات تمام شد و فراموش کردیم و گفتیم تا چهار سال دیگر باز هم وقت باقی است در حالی که همین الان از مجلس شورای اسلامی و هیأت دولت و آحاد ملت و از وزارت کشور تقاضا دارم تا وقتی که هنوز صحنه انتخابات گرم است و سرد نشده و همین صحنه های مشمئز و مبذتل را در این رابطه می بینیم به فریاد عمومی مردم را در این زمینه توجه کنیم و با اصلاح قانون مجال ندهیم افراد و اشخاصی اینچنین به بازیگری در نظام اسلامی نسبت به این مسئولیت بپردازند(تکبیر نمازگزاران).

پیش بینی می شود با این ورودی بیش از 500 نفر از افراد برای ثبت نام یک مسئولیت یعنی ریاست جمهوری ثبت نام کنند بعد هم هزینه نظام را در این زمینه بیشتر کنند و بعد بگویند که شورای نگهبان آمد و قریب به 500نفر از افراد را به بهانه های مختلف رد صلاحیت کرد و بعد اتحادیه اروپا و سازمان حقوق بشر و نهادهای دیگر به طعنه بر علیه نظام اسلامی برخیزند. همچنین این نگرانی را در شورای شهر و روستا نیز داریم که هرکسی که صلاحیت این مسئولیت را ندارد به بهانه اینکه بخواهیم تنور انتخابات را گرم کنیم به این افراد مجال بدهیم تا هرکسی با هر سابقه و با وجود اینکه می دانیم قابلیت این امر را ندارد وارد میدان شود و ثبت نام کند و رد صلاحیت شود و در نتیجه در این رابطه برهزینه نظام بیافزاید.

آمدن ترامپ و باز هم لشکرکشی جنگ افروزی

 خیلی عجیب است واقعا گاهی انسان تأسف می خورد بر ملت آمریکا به رغم اینکه این عنصر در مقابل خانم کلینتون به او طعنه زد و گفت شما کسانی بودید که قریب به شش بیلیارد دلار از پولهای آمریکا را در خاورمیانه هزینه کردید و در جنگ افروزی های مختلف و در لشکر کشی ها حضور داشتید، شما بودید که طالبان و گروهک های تکفیری درست کردید و برای مدیریت این امور هزاران میلیارد دلار هزینه کردید و می گفت که الان برای اینکه بخواهیم یک مدرسه بسازیم و یک شاهراه در واشنگتن و نیویورک بسازیم قدرت مالی نداریم. ترامپ با این وعده آمد که گفت و اگر بیایم جلوی این امور را می گیرم. اما هنوز به صد روز نرسید که این بیچاره به همان امری دچار شد که گذشتگان او قدم در آن مسیر گذاشتند. باز دوباره جنگ افروزی ها و لشکر کشی های نظامی از سوی آمریکا برای کوشری دیگر صورت گرفت. پایگاه الشعیرات سوریه مورد حمله موشکی آمریکا قرار گرفت. با کمال بی شرمی می گویند با گروهک های تکفیری مخالف هستند اما همین پایگاه الشعیرات در منطقه که بیشترین پرواز را علیه گروهک های تکفیری و مؤثرترین عامل در جلوگیری از پیشروی و کشتن تکفیری ها داشت، را حمله می کنند. نیروهای مقاومت و و سوری از پایگاه اشعیرات توانستند زمینه فتح و پیروزی های جدید را فراهم کنند دقیقا همین پایگاه با شصت و اندی موشک سنگین کوبیده می شود خیانت مشهودی که نشان از دفاع کامل آمریکا از این گروهک های تکفیری بود  و به آنها روحیه جدید داده است.

وی افزود: علاوه بر منطقه شمال سوریه که به شدت درگیر با گروهک های تکفیری است، در منطقه جنوب سوریه هم در حال ایجاد یک منطقه درگیری فعال هستند. همگام با سعودی های خبیث و اردنی ها در جلسه اخیری که در بحرالمیت اردن سران کشورهای عربی با یکدیگر جمع شدند و توطئه مشترکی را با یکدیگر برنامه ریزی کردند و الان در حال اجرایی کردن این امر در جنوب سوریه هستند. در حدود مرزی کشور اردن درصدد هستند نیروهای تروریست را تقویت کنند جنگ سنگینی که الان در جنوب سوریه آغاز شده است برای اینکه بستر را برای ورود نیروهای آمریکایی همانطور که در شمال سوریه در منطقه ای که کردها در آنجا مستقر هستند در این منطقه نیز نیرو بیاورند. جنگ را فرسایشی کنند.کارشناسان اسرائیلی در ایبن رابطه می گویند بهترین راهکار برای جریان جنگ در منطقه فرسایشی کردن است که این کار از قدرت هر دو طرف می کاهد هم مقاومت و نیروهای سوری و هم نیروهای تکفیری ضربه می بینند و در نتیجه با دو نیروی تضعیف شده رو به رو می شویم و رژیم صهیونیستی همچنان قدرت برتر باقی می ماند.  دائما درصدد هستند استخوان لای زخم بگذارند و نگذارند این جنگ به پایان برسد.دائما درصدد مدیریت کردن جنگ سوریه هستند تا تعادل را بین دو طرف حفظ کنند این خباثتی است که از ابتدا با حمایت کشورهای خبیث عربی و پشتیبانی کامل صورت گرفت. دیپلماسی چک و تامین هزینه را ترویج دادند. الان در ارتباط با مسأله جنگ می گویند که پول آماده است و کشته شدن و جنگیدن از شما هزینه کردن از ما. به رغم این امور دیدیم که هرچه جنگ فرسایشی شد نه تنها از قوا و قدرت نیروهای مقاومت کم نشد بلکه جز شکست و خفت و ذلت برای آن ها در طول شش سال جنگ سویه چیزی در پی نداشت. یقینا جز اقتدار نیروی مقاومت و شکست پی در پی مزدوران تکفیری کشورهای غربی-عربی و در نهایت پیروزی کامل نیروهای مقاومت چیز دیگری به دست نخواهید آورد(تکبیر نمازگزاران).     

اخبار
ارتباط با امام جمعه