جمعه 1396/4/2 - 14 : 6
مشخصات امام جمعه
حسن قربانی
حسن قربانی
پل سفيد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه