جمعه 1396/4/2 - 11 : 6
مشخصات امام جمعه
سید جلال موسوی تبار
سید جلال موسوی تبار
زاغمرز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه