چهارشنبه 1395/12/4 - 1 : 21
مشخصات امام جمعه
سید جلال موسوی تبار
سید جلال موسوی تبار
زاغمرز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه