پنج شنبه 1396/1/3 - 54 : 4
مشخصات امام جمعه
سید جلال موسوی تبار
سید جلال موسوی تبار
زاغمرز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه