پنج شنبه 1396/2/7 - 38 : 17
مشخصات امام جمعه
سید جلال موسوی تبار
سید جلال موسوی تبار
زاغمرز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه