سه شنبه 1395/11/5 - 40 : 20
مشخصات امام جمعه
سید جلال موسوی تبار
سید جلال موسوی تبار
زاغمرز
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه