چهارشنبه 1396/6/29 - 17 : 18
مشخصات امام جمعه
حسینعلی قادی
حسینعلی قادی
نشتارود
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
عزت و عزتمند شدن
ارتباط با امام جمعه