پنج شنبه 1396/1/3 - 50 : 4
مشخصات امام جمعه
محمدتقی نادعلی زاده
محمدتقی نادعلی زاده
جويبار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه