پنج شنبه 1396/2/7 - 38 : 17
مشخصات امام جمعه
محمدتقی نادعلی زاده
محمدتقی نادعلی زاده
جويبار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
اخبار
ارتباط با امام جمعه