سه شنبه 1395/11/5 - 31 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدتقی نادعلی زاده
محمدتقی نادعلی زاده
جويبار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه