چهارشنبه 1395/12/4 - 30 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدتقی نادعلی زاده
محمدتقی نادعلی زاده
جويبار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه