سه شنبه 1395/12/10 - 17 : 11
مشخصات امام جمعه
احمد خداوردی
احمد خداوردی
نرجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه