جمعه 1396/4/2 - 48 : 23
مشخصات امام جمعه
احمد خداوردی
احمد خداوردی
نرجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه