شنبه 1396/2/9 - 25 : 4
مشخصات امام جمعه
احمد خداوردی
احمد خداوردی
نرجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه