جمعه 1396/5/27 - 53 : 7
مشخصات امام جمعه
احمد خداوردی
احمد خداوردی
نرجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه