دوشنبه 1396/8/1 - 31 : 20
مشخصات امام جمعه
احمد خداوردی
احمد خداوردی
نرجه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه