جمعه 1396/5/27 - 51 : 7
مشخصات امام جمعه
محسن رشوندی
محسن رشوندی
محمود آباد نمونه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
خطبه های نمازجمعه 96/5/20
اخبار
ارتباط با امام جمعه