دوشنبه 1396/8/1 - 31 : 20
مشخصات امام جمعه
علی صالحی
علی صالحی
آبگرم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
امام جمعه مسئولیت فرهنگی جامعه را بر عهده دارد
ارتباط با امام جمعه