جمعه 1395/11/1 - 19 : 13
مشخصات امام جمعه
علی صالحی
علی صالحی
آبگرم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
حقیقت دنیا و تقسیم دنیا به دنیای حلال و حرام
ارتباط با امام جمعه