جمعه 1396/5/27 - 53 : 7
مشخصات امام جمعه
علی صالحی
علی صالحی
آبگرم
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
امام جمعه مسئولیت فرهنگی جامعه را بر عهده دارد
ارتباط با امام جمعه