سه شنبه 1395/11/5 - 32 : 4
مشخصات امام جمعه
علی سعیدی
علی سعیدی
ارداق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه