چهارشنبه 1395/12/4 - 33 : 7
مشخصات امام جمعه
علی سعیدی
علی سعیدی
ارداق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه