جمعه 1395/11/1 - 19 : 13
مشخصات امام جمعه
علی طهماسبی
علی طهماسبی
شهر الوند
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه