پنج شنبه 1396/1/3 - 55 : 20
مشخصات امام جمعه
علی طهماسبی
علی طهماسبی
شهر الوند
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه