پنج شنبه 1396/5/26 - 21 : 2
مشخصات امام جمعه
علی طهماسبی
علی طهماسبی
شهر الوند
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه