يکشنبه 1396/11/1 - 37 : 16
مشخصات امام جمعه
سیدضیاء حسینی
سیدضیاء حسینی
رودبار الموت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه