شنبه 1396/4/3 - 2 : 10
مشخصات امام جمعه
سیدضیاء حسینی
سیدضیاء حسینی
رودبار الموت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه