شنبه 1396/2/9 - 59 : 11
مشخصات امام جمعه
سیدضیاء حسینی
سیدضیاء حسینی
رودبار الموت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه