يکشنبه 1396/11/1 - 38 : 16
مشخصات امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
سگزآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/22
اغتشاش گران اخیر همان داعشی های داخلی هستند
ارتباط با امام جمعه