جمعه 1396/4/2 - 47 : 23
مشخصات امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
سگزآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
نماز جمعه
ارتباط با امام جمعه