جمعه 1396/5/27 - 50 : 7
مشخصات امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
سگزآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/4/16
نماز جمعه
ارتباط با امام جمعه