دوشنبه 1396/8/1 - 30 : 20
مشخصات امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
سگزآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/7
نماز جمعه
ارتباط با امام جمعه