پنج شنبه 1396/1/3 - 53 : 20
مشخصات امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
سگزآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/15
دهه فجر
ارتباط با امام جمعه