سه شنبه 1395/12/10 - 18 : 11
مشخصات امام جمعه
بهاءالدین آقا حسینی
بهاءالدین آقا حسینی
سگزآباد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/15
دهه فجر
ارتباط با امام جمعه