شنبه 1396/4/3 - 59 : 9
مشخصات امام جمعه
سید صمصام الدین قوامی
سید صمصام الدین قوامی
پرديسان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه