شنبه 1396/2/9 - 25 : 4
مشخصات امام جمعه
علی عادلپور
علی عادلپور
حاجي آباد (قنوات)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/18
جایگاه انتخابات و رعایت اخلاق انتخاباتی
اخبار
ارتباط با امام جمعه