دوشنبه 1396/9/27 - 32 : 8
مشخصات امام جمعه
سید حسین میر مومنی
سید حسین میر مومنی
كهك
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
محکوم کردن اقدامات ترامپ
خطبه اول  نماز جمعه بخش کهک 
موضوع اثار خیر وامرزش گناه  در زندگی انسان 
زیارت وگریه برامام حسین علیه السلام وتوبه از بین برنده گناهان است
 
خطبه دوم نماز جمعه کهک 
ضمن بیان رویدادهای هفته اقدام رییس جمهور امریکا در انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی،
 به سالروز ورود کریمه اهلبیت ع اشاره کرده وگوشه ای از کرامات آن حضرت  بیان گردید

 

اخبار
ارتباط با امام جمعه