جمعه 1396/2/8 - 42 : 18
مشخصات امام جمعه
عباس امینی
عباس امینی
شاهرود
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه