جمعه 1396/4/2 - 44 : 23
مشخصات امام جمعه
عباس امینی
عباس امینی
شاهرود
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه