چهارشنبه 1395/12/4 - 58 : 20
مشخصات امام جمعه
عباس امینی
عباس امینی
شاهرود
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه