دوشنبه 1396/9/27 - 29 : 8
مشخصات امام جمعه
جلیل شریفی نیا
جلیل شریفی نیا
آرادان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
آثار یاد مرگ
اخبار
ارتباط با امام جمعه