جمعه 1396/4/2 - 46 : 23
مشخصات امام جمعه
جلیل شریفی نیا
جلیل شریفی نیا
آرادان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه