پنج شنبه 1396/5/26 - 37 : 8
مشخصات امام جمعه
جلیل شریفی نیا
جلیل شریفی نیا
آرادان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
ضرورت حفظ تقوی در زندگی و آثار خوب آن
ارتباط با امام جمعه