پنج شنبه 1396/1/3 - 52 : 4
مشخصات امام جمعه
جلیل شریفی نیا
جلیل شریفی نیا
آرادان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه