پنج شنبه 1396/7/27 - 21 : 14
مشخصات امام جمعه
جلیل شریفی نیا
جلیل شریفی نیا
آرادان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
آثار و فوائد یاد مرگ
اخبار
ارتباط با امام جمعه