جمعه 1396/4/2 - 9 : 6
مشخصات امام جمعه
مرتضی کشمیر
مرتضی کشمیر
ايوانكي
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه