دوشنبه 1396/9/27 - 29 : 8
مشخصات امام جمعه
سیدعلی رضوی نسب
سیدعلی رضوی نسب
بسطام
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/24
ارتباط با امام جمعه