چهارشنبه 1395/12/4 - 30 : 7
مشخصات امام جمعه
محمدرضا رحیمی زاده
محمدرضا رحیمی زاده
درجزين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه