سه شنبه 1395/11/5 - 30 : 6
مشخصات امام جمعه
محمدرضا رحیمی زاده
محمدرضا رحیمی زاده
درجزين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه