پنج شنبه 1396/5/26 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
عباس معصومی
عباس معصومی
روديان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه