سه شنبه 1396/1/8 - 54 : 2
مشخصات امام جمعه
عباس معصومی
عباس معصومی
روديان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه