چهارشنبه 1395/12/4 - 49 : 9
مشخصات امام جمعه
عباس معصومی
عباس معصومی
روديان
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه