شنبه 1396/2/9 - 29 : 4
مشخصات امام جمعه
سید داود احمدپناه
سید داود احمدپناه
شهميرزاد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه