پنج شنبه 1396/5/26 - 59 : 1
مشخصات امام جمعه
سید داود احمدپناه سید داود
سید داود احمدپناه سید داود
شهميرزاد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه