شنبه 1396/9/25 - 7 : 5
مشخصات امام جمعه
سید داود احمدپناه
سید داود احمدپناه
شهميرزاد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
اخبار
ارتباط با امام جمعه