چهارشنبه 1395/12/4 - 58 : 20
مشخصات امام جمعه
سید داود احمدپناه
سید داود احمدپناه
شهميرزاد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه