پنج شنبه 1396/7/27 - 14 : 14
مشخصات امام جمعه
سید داود احمدپناه
سید داود احمدپناه
شهميرزاد
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/6/24
اخبار
ارتباط با امام جمعه