سه شنبه 1395/11/5 - 48 : 20
مشخصات امام جمعه
سید داود احمدپناه
سید داود احمدپناه
شهميرزاد
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه