چهارشنبه 1395/12/4 - 0 : 21
مشخصات امام جمعه
اسماعیل بنائیان سفید
اسماعیل بنائیان سفید
كلاته رودبار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه