سه شنبه 1396/1/8 - 54 : 2
مشخصات امام جمعه
اسماعیل بنائیان سفید
اسماعیل بنائیان سفید
كلاته رودبار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
اخبار
ارتباط با امام جمعه