سه شنبه 1395/11/5 - 43 : 20
مشخصات امام جمعه
اسماعیل بنائیان سفید
اسماعیل بنائیان سفید
كلاته رودبار
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه