دوشنبه 1396/9/27 - 30 : 8
مشخصات امام جمعه
اسماعیل بنائیان سفید
اسماعیل بنائیان سفید
كلاته رودبار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/9/17

خطبه های نماز جمعه شهر کلاته رودبار مورخه17/9/96 توسط امام جمعه   شهرکلاته رودبارحجت الاسلام والمسلمین اسماعیل بنائیان سفید.

خطبه عبادی :دعوت نمازگزاران به تقوای الهی ، روایتی ازعلی بن موسی بن الرضا (ع)،هیچ بنده ای حقیقت ایمانش راکامل نمی کند مگرسه خصلت دروجوداوباشد :1-دین شناسی 2-حسن تدبیر درمسائل اقتصادی زندگی 3-پیشه کردن صبر

درتفسیرآیات قرآن آیه 125سوره مبارکه آل عمران رسیدیم :نکته اول درادامه جنگ احدمیفرمایدای مومنین درهرجاومکانی هستیددورکن اساسی دشمن وجوددارد.

رکن اول :مقاومت جامعه اسلامی باعث اباحت درمقابل دشمن می شود        رکن :تقوای الهی

دومین نکته :مومنین فکرنکنیدتنهاهستیدخداوندشماراکمک می کندومددمیکندوازسوی خداوندجهت کمک فرشته نازل می شودالبته نازل شدن فرشته درجنگ بستگی به شرایط زمان ومکان دارد

سومین نکته به نوع برخوردفرشتگان اشاره می شود.فرشتگان علائمی دارندواین علائم رعب ووحشت دردل دشمنان است .

فوایدامدادغیبی درچیست ؟1-امیدوبشارت به آینده 2-باعث آرامش قلب جامعه اسلامی است 3-موجب نابودی ریشه کفارمی شود.

خطبه سیاسی :دعوت نمازگزاران به تقوای الهی ،

/مسئله ای که دراین ایام فضای سیاسی عالم اسلام رابه خودش مشغول کرد نظریه رئیس جمهورآمریکا (ترامپ)درباره انتقال پایتخت اسرائیل ازتل آویوبه قدس است .قدسی که معنای ادیان الهی است .آنجا ودرآن سرزمین حضرت عیسی ،موسی وسلیمان نبی اهل نیایش حضورداشتند. این نشان می دهد که قدس متعلق به خاص ادیان نیست .رئیس جمهورآمریکا ازاین کارچندهدف دارد :

چراپس ازسقوط داعش این مسئله بوجودآمد؟بنظرمیرسداینهابعدازنابودی داعش نیازبه یک تنفس دارندواینگونه اطرافیانشان  سرگرم این مسائل هستند.هدف آمریکا توسعه اسرائیل است وآمریکا ژاندارمنطقه می شود

حالابعضی ها می گوینداین موضوعات یا شعارهایی مثل مرگ برآمریکاچه ارتباطی به کشورهای اسلامی مثل مادارد ؟علت عمده این است که اولا وجودمبارک پیامبراسلام درآموزه های دینی ما بعنوان یک وظیفه گوشزدمی کند اگردرجامعه مظلومی موردظلم قرارگیرد ماهم دردرد آن شریک هستیم واین همدردی را ابرازنماییم .

2-متاسفانه امروزه درفضای مجازی می بینید که بعضی ها می گویند مالکیت دارند وزمین را خریدند .شبهاتی که امروزه مطرح است

3-اگرآمریکا براسرائیل مسلط شودبه جلوترحرکت می کند وجامعه اسلامی مثل ما باید خیلی مراقب باشیم .این غده سرطانی اسرائیل باید ازمیان برداشته شود.

 

/باتوجه به برودت وسردبودن هوا ازشما سروران خواهشمندیم که درمصرف وصرفه جویی گاز کوشا باشید .درهمین راستا دوتذکرکه لازم است مطرح شود وخواسته مامردم شهراست

1-استقراروبنای ساختمان اداره گازشهرمان(کلاته) که متاسفانه بعدازگذشت چندسال این ساختمان هنوزاحداث نشده وازمسئولین شهرستانی خواستاریم که اقدام نمایند.

2- باتوجه به سردسیربودن این منطقه (کلاته)،شهرما ازجهت سرمایش تفاوتی باشهرهایی مثل مهدیشهرودیباج ندارد .گازبها ومبالغ روی فیش گاز نامتعارف بوده وبایدبابرحسب سردسیری محاسبه شود .

 

/تقدیروتشکرازهمت وهمیاری بسیجیان و اعزام معماران وکارگران بسیجی به منطقه زلزله زده کرمانشاه که درسطح استان ازشهرکلاته اعزام شدند.   

 

ارتباط با امام جمعه