پنج شنبه 1396/2/7 - 38 : 17
مشخصات امام جمعه
سیدعلی مهدی نژاد
سیدعلی مهدی نژاد
گرمسار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/6
خطبه های نماز عبادی سیاسی 6اسفند 1395
ارتباط با امام جمعه