پنج شنبه 1396/7/27 - 16 : 14
مشخصات امام جمعه
حسین جناتی
حسین جناتی
مجن
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/21
خطبه هاي نماز جمعه شهر مچن
ارتباط با امام جمعه