جمعه 1396/5/27 - 50 : 7
مشخصات امام جمعه
سید شجاع الدین ابطحی
سید شجاع الدین ابطحی
ايرانشهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/20
ایران همیشه عزت خود را به دنیا منعکس می کند اما سلفی حقارت بعضی از نمایندگان ذلت ایران را به دنیا منعکس کرد
اخبار
ارتباط با امام جمعه