چهارشنبه 1395/12/4 - 33 : 7
مشخصات امام جمعه
عیسی بزمانی
عیسی بزمانی
بزمان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
خطبه اول 29 بهمن 95
اخبار
ارتباط با امام جمعه