جمعه 1396/5/27 - 51 : 7
مشخصات امام جمعه
نظر بامری
نظر بامری
جلگه چاه هاشم (چگردک)
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/5/13
ارتباط با امام جمعه