شنبه 1396/4/3 - 1 : 10
مشخصات امام جمعه
علی اصغر کمالی پور
علی اصغر کمالی پور
سرباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
سیره مدیریتی امام علی(ع) یکی از مهمترین الگوها برای مدیران اجرایی است
اخبار
ارتباط با امام جمعه