سه شنبه 1395/11/5 - 31 : 4
مشخصات امام جمعه
علی اصغر کمالی پور
علی اصغر کمالی پور
سرباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/10
نماز جمعه 95/10/10
اخبار
ارتباط با امام جمعه