شنبه 1396/2/9 - 2 : 12
مشخصات امام جمعه
علی اصغر کمالی پور
علی اصغر کمالی پور
سرباز
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/20
اخبار
ارتباط با امام جمعه