شنبه 1396/2/9 - 25 : 4
مشخصات امام جمعه
حسین کیخا
حسین کیخا
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/12/13
ارتباط با امام جمعه