يکشنبه 1395/11/3 - 8 : 7
مشخصات امام جمعه
کاظم فتاح دماوندی
کاظم فتاح دماوندی
دماوند
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه