يکشنبه 1396/2/10 - 9 : 23
مشخصات امام جمعه
کاظم فتاح دماوندی
کاظم فتاح دماوندی
دماوند
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه