پنج شنبه 1396/5/26 - 11 : 6
مشخصات امام جمعه
کاظم فتاح دماوندی
کاظم فتاح دماوندی
دماوند
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه