يکشنبه 1395/11/3 - 10 : 7
مشخصات امام جمعه
سید سعید طبائی
سید سعید طبائی
احمد آباد مستوفي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/10/24
** مردم داری **

بنام خدا
سوالات مسابقه خطبه های نماز جمعه ۲۴ دیماه
۱)آیه جاء الحق و زهق الباطل در کدام یک از موارد زیر مثال زده میشود؟
الف;پیروزی انقلاب
ب;فرار شاه وآمدن امام خمینی
ج;پیروزی در حماسه غزه
د;هیچکدام

۲) امام در جواب اقای طالقانی که گفت اگر شما به ایران بیایید امکان کشته شدنتان است چه فرمود؟
الف;هر چه خدا بخواهد
ب;کسی نمیتواند کاری کند
ج;اگر دستور از جای دیگر آمده باشد چه؟
د;مردم منتظر من هستند
۳) نقش کلیدی اقای هاشمی رفسنجانی در ترور کدام شخصیت بود؟
الف;رضا شاه
ب:حسنعلی منصور
ج;هویدا
د;هیچکدام

۴) در جریان فعلی چپ و راست مرز بین خوب وبد را چه چیزی تعیین میکند؟

الف;وظیفه نسبت به رهبری
ب;ایمان قلبی
ج;تلاش برای خدمت
د;مدارا با مردم

ارتباط با امام جمعه