پنج شنبه 1395/12/5 - 44 : 3
مشخصات امام جمعه
سید سعید طبائی
سید سعید طبائی
احمد آباد مستوفي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/22
خصلت های مومن
خصلتهای مومن
ارتباط با امام جمعه