پنج شنبه 1396/4/8 - 39 : 6
مشخصات امام جمعه
سید سعید طبائی
سید سعید طبائی
احمد آباد مستوفي
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/19
ظرفیت ها شب قدر

بنام خدا

سوالات مسابقه خطبه های نماز جمعه

۱)پیامبر در جواب کسی که از ایشان سوال کرد که در شب قدر از خدا چه بخواهیم چه فرمودند؟
الف.ایمان
ب.دنیاواخرت
ج.العافیه
د.فرزند سالم

۲)در شب قدر کدام ۴ دسته بخشیده نمیشوند؟
الف.شرابخوار.زناکار.عاق والدین.قاطع رحم
ب.شرابخوار.انسان کینه ای .عاق والدین.غیبت کننده
ج.قاطع رحم.دروغگو.انسان کینه ای.عاق والدین
د.شرابخوار.عاق والدین.قاطع رحم.انسان کینه ای

۳)مثلث شوم دنیا کدام سه گزینه است؟
الف.امریکا،صهیونیسم،تکفیری
ب.امریکا ،عربستان، تکفیری
ج.صهیونیسم ، انگلیس،تکفیری
د.آمریکا، صهیو نیسم، انگلیس

۴)تلاویو اعلام هم پیمانی اش با همه کشورهای اهل تسنن بجز کشور.........است.
الف.امارات
ب.قطر
ج.سوریه
د.کویت

ارتباط با امام جمعه