شنبه 1395/11/2 - 6 : 23
مشخصات امام جمعه
سید علی مروج
سید علی مروج
شهرك انديشه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/1
اخبار
ارتباط با امام جمعه