دوشنبه 1396/3/8 - 36 : 8
مشخصات امام جمعه
سید علی مروج
سید علی مروج
شهرك انديشه
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
ماه رمضان ماه خود سازی است
اخبار
ارتباط با امام جمعه