دوشنبه 1396/11/2 - 30 : 15
مشخصات امام جمعه
سیداحمد سادات رسول
سیداحمد سادات رسول
باغستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/10/29
خطبه های نماز جمعه 29 دی شهر باغستان
خطبه های نماز جمعه 29 دی شهر باغستان
اخبار
ارتباط با امام جمعه