شنبه 1396/4/3 - 2 : 10
مشخصات امام جمعه
سیداحمد سادات رسول
سیداحمد سادات رسول
باغستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/26
خطبه های نماز جمعه 26 خرداد شهر باغستان
خطبه های نماز جمعه 26 خرداد شهر باغستان
اخبار
ارتباط با امام جمعه