دوشنبه 1396/8/1 - 10 : 4
مشخصات امام جمعه
سیداحمد سادات رسول
سیداحمد سادات رسول
باغستان
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/7/28
خطبه های نماز جمعه 28 مهر شهر باغستان
خطبه های نماز جمعه 28 مهر شهر باغستان( حاج آقا بی طرف)
اخبار
ارتباط با امام جمعه