شنبه 1396/4/3 - 2 : 10
مشخصات امام جمعه
حسن لزومی
حسن لزومی
پاکدشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه