سه شنبه 1396/1/8 - 57 : 6
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین رحمتی نیا
عبدالحسین رحمتی نیا
پيشواي ورامين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه