پنج شنبه 1395/12/5 - 48 : 3
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین رحمتی نیا
عبدالحسین رحمتی نیا
پيشواي ورامين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه