يکشنبه 1395/11/3 - 14 : 7
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین رحمتی نیا
عبدالحسین رحمتی نیا
پيشواي ورامين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه