پنج شنبه 1396/6/2 - 46 : 5
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین رحمتی نیا
عبدالحسین رحمتی نیا
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه