دوشنبه 1396/4/5 - 39 : 16
مشخصات امام جمعه
عبدالحسین رحمتی نیا
عبدالحسین رحمتی نیا
پيشواي ورامين
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه