چهارشنبه 1395/12/4 - 48 : 9
مشخصات امام جمعه
سید حسین حسینی
سید حسین حسینی
صفادشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه