شنبه 1395/11/2 - 6 : 23
مشخصات امام جمعه
سید حسین حسینی
سید حسین حسینی
صفادشت
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه