پنج شنبه 1395/12/5 - 47 : 3
مشخصات امام جمعه
علی محمد گلوردی
علی محمد گلوردی
چهار دانگه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه