يکشنبه 1396/2/10 - 8 : 23
مشخصات امام جمعه
علی محمد گلوردی
علی محمد گلوردی
چهار دانگه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه