شنبه 1396/5/28 - 21 : 19
مشخصات امام جمعه
علی محمد گلوردی
علی محمد گلوردی
چهار دانگه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه