يکشنبه 1395/11/3 - 16 : 7
مشخصات امام جمعه
علی محمد گلوردی
علی محمد گلوردی
چهار دانگه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه