پنج شنبه 1396/4/8 - 40 : 6
مشخصات امام جمعه
علی محمد گلوردی
علی محمد گلوردی
چهار دانگه
خطبه ها
خطبه اي از امام جمعه يافت نشد.
اخبار
ارتباط با امام جمعه