يکشنبه 1396/2/10 - 6 : 23
مشخصات امام جمعه
موسی سالمی
موسی سالمی
شهريار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/8
.
اخبار
ارتباط با امام جمعه