پنج شنبه 1395/12/5 - 46 : 3
مشخصات امام جمعه
موسی سالمی
موسی سالمی
شهريار
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/11/29
.
.
اخبار
ارتباط با امام جمعه